Dzisiejsza data:

kalendarium

1817 - przeniósł się do Nowego Sącza
1820 - zapisał się na Uniwersytet Lwowski, gdzie ukończył trzyletni kurs filozofii
1823 - wstąpił na wydział lekarski Uniwersytetu w Wiedniu
1828 - ukończył studia z wynikiem „valde bene
1829 - uzyskał dyplom doktora medycyny
1833 - został lekarzem policyjnym na przedmieściu Wiednia
1841 - został prymariuszem w nowo wybudowanym na tymże przedmieściu szpitalu
1846 - ożenił się z Heleną Zieterbarth
1848 - został dyrektorem szpitala
1851 - przybył do Krakowa i objął po Józefie Brodowiczu stanowisko profesora i kierownika Katedry Medycyny Wewnętrznej i Kliniki Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
1854 - 1856 - zapoznał się z większymi uzdrowiskami śląskimi, czeskimi i niemieckimi
1857 - był inicjatorem założenia Towarzystwa Hydrograficznego w ramach Krakowskiego Towarzystwa Naukowego
1860 - wybrano go na dziekana Wydziału Lekarskiego
1861 - otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa i został wybrany Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego
1861 - został posłem do Sejmu Krajowego i wiedeńskiej Rady Państwa
1862 - przyczynił się do założenia w Krakowie „Przeglądu Lekarskiego”
1862 – 1867 - był redaktorem naczelnym "Przeglądu Lekarskiego"
1862 - rząd austriacki nie zatwierdził jego ponownego wyboru na rektora
1865 - na mocy dekretu cesarskiego usunięto go z katedry i przeniesiono na emeryturę
1866 - został członkiem Rady Miejskiej i przewodniczącym komisji zajmującej się sytuacją ekonomiczną miasta
1866 IX 13 -1874 VI 18 - pełnił funkcję prezydenta miasta Krakowa
1866 - otrzymał od cesarza Złoty Krzyż Zasługi z Koroną
1867 - doprowadził do powołania w Krakowie Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej
1868 - papież Pius IX odznaczył go Komandorią Orderu Świętego Grzegorza
1869 - otrzymał od cesarza Żelazny Krzyż III klasy
1870 - dokonał gruntownej reorganizacji magistratu
1871 - przedstawił Radzie projekt uporządkowania miasta
1873 - powołał miejską zawodową straż pożarną
1880 - jego imieniem nazwano ulicę założoną po zasypaniu koryta Starej Wisły w dzielnicy Stare Miasto
1938 X 8 - uroczyście odsłonięto jego pomnik (dłuta Xawerego Dunikowskiego na Placu Wszystkich Świętych w Krakowie