Dzisiejsza data:

kalendarium

1467 X 1 - wraz z braćmi rozpoczął edukację pod kierunkiem kanonika krakowskiego Jana Długosza
1472 - 1474 - należał do wyróżniających się uczniów Kallimacha
1474 XII 31 - wyjechał z Radomia wraz z ojcem i bratem Kazimierzem na Litwę
1475 III - pod koniec miesiąca powrócili z objazdu Litwy
1476 IV 25 - odbyli z ojcem wjazd do Malborka
1478 III - brali udział w sejmie litewskim w Brześciu
1479 X 9 - był obecny przy składaniu przysięgi wierności Kazimierzowi Jagiellończykowi przez Wielkiego Mistrza Krzyżackiego, Marcina Truchsessa w Nowym Mieście Korczynie
1480 - 1484 - przebywał wraz z ojcem na Litwie
1484 XI - XII - brał udział w sejmie piotrkowskim
1485 III - w Toruniu brał udział w spotkaniu z wielkim mistrzem krzyżackim Marcinem Truchsessem
1485 IX 15 - był obecny w Kołomyi, gdzie hołd królowi składał wojewoda mołdawski Stefan
1486 - został namiestnikiem królewskim na Rusi
1487 IX 8 - jego wojsko doszczętnie rozbiło pod Kopstrzynem na Podolu Tatarów
1489 VI 10 - opuścił Kraków, gdzie bawił na spotkaniu z ojcem, wyprawiając się przeciwko Tatarom
1490 V 6 - na wieść o śmierci króla Węgier, Macieja Korwina, przybył do Krakowa i rozpoczął zabiegi o koronę węgierską
1490 VI 7 - został obwołany przez szlachtę węgierską na sejmie elekcyjnym w Rakos królem Węgier
1490 VI 27 - wyruszył z Krakowa na Węgry
1490 VII 1 - był na granicy polsko - węgierskiej
1490 VII 4 - dotarł w pobliże Koszyc
1490 VII 21 - był w Szent - Andras
1490 VII 23 - znalazł się pod Szikszo, skąd posuwał się na zachód aby odciąć drogę do Budy maszerującemu z Czech Władysławowi
1490 VIII 10 - dotarł na pola Rakos
1490 VIII 14 - wycofał się spod stolicy do Szerencs w pobliżu Tokaju
1490 IX 29 - zajął Preszów
1490 X 10 - 1491 II 9 - bez powodzenia oblegał Koszyce
1491 II 20 - układy z bratem zakończyły się podpisaniem "pokoju wieczystego" w Koszycach, został księciem głogowskim
1491 VII 20 - IX 8 - oblega i zdobywa Stropkov
1492 I 1 - wojska Jana Olbrachta zostają rozbite pod Preszowem przez Stefana Zapolyę
1492 I 6 - utracił Preszow i powrócił do Polski
1492 VII 11 - wraz z rodziną wziął udział w pogrzebie ojca w Krakowie
1492 VIII 27 - został jednogłośnie wybrany na króla Polski
1492 IX 23 - w Krakowie odbyła się koronacja, którą poprowadził arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Zbigniew Oleśnicki
1492 XII 5 - podpisał z Władysławem w Budzie polsko - węgierski traktat o przyjaźni
1493 II 21 - na sejmie w Piotrkowie zatwierdził wszystkie prawa i wolności Krakowa i jego mieszkańców
1493 II 27 - na sejmie w Piotrkowie zatwierdził przywileje szlachcie, zakazał chłopom zbiegostwa, uzyskał podatki na wykup królewszczyzn i na wojnę z Turkami
1493 III 15 - odbył wjazd do Poznania
1493 V 29 - odebrał w Poznaniu przysięgę wierności od wielkiego mistrza krzyżackiego Jana von Tiefen
1493 VI 23 - udał się do Gniezna, gdzie przed zgromadzeniem kapituły osobiście polecił swego brata Fryderyka na stanowisko arcybiskupa gnieźnieńskiego
1494 III 24 - opuścił Kraków i udał się na trzytygodniowy zjazd Jagiellonów w Lewoczy (Słowacja)
1494 IX 21 - odkupił księstwo zatorskie od Jana V zatorskiego (za cenę 80 000 złotych węgierskich) i przekazał mu je w dożywocie
1494 X 31 - odbył wjazd do Torunia
1495 VIII 13 - włączył księstwo płockie do Korony
1496 IV 20 - przekazał w lenno Mazowsze Konradowi III Rudemu
1496 IV 26 - przywilejami piotrkowskimi zapewnił szlachcie przewagę w życiu gospodarczym i politycznym kraju
1496 XI 26 - XII - odbył zjazd z Aleksandrem i Zygmuntem w Parczewie
1497 VI - podjął wyprawę w celu odbicia Kilii i Białogrodu z rąk tureckich
1497 VIII 16 - 17 - Hospodar mołdawski, Stefan Wielki zerwał związek lenny z Polską i uznał się za lennika tureckiego
1497 IX 24 - X 18 - nieudane oblężenie Suczawy, stolicy Mołdawii
1497 X 19 - rozpoczął się odwrót
1497 X 26 - wycofujące się wojska zostały pobite pod Koźminem (w lasach Bukowiny) przez Turków i Mołdawian (stąd wzięło się powiedzenie Za króla Olbrachta wyginęła szlachta
1497 XI 12 - król przybył do Lwowa, gdzie przez kilka tygodni się kurował (chory był na febrę)
1498 I 18 - II 17 - przebywał na sejmie w Piotrkowie, gdzie po raz pierwszy w historii, uchwalono podatek pogłówny (na obronę przed Turcją i Tatarami)
1498 II 22 - przybył do Krakowa, gdzie pozostał przez następne pół roku
1498 V - pierwszy najazd turecki (z udziałem Tatarów i Mołdawian) na Polskę
1498 VII 12 - Polska została zmuszona do zawarcia w Krakowie układu z Węgrami o przyjaźni i współpracy
1498 VII - najazd Tatarów na Podole i Ruś Czerwoną
1498 XI - ponowny najazd Turków na Polskę załamał się z powodu złej pogody
1499 IV 15 - podczas obrad sejmu w Krakowie ułożono ostatecznie (głównie ze względu na zagrożenie tureckie) traktat polsko - węgierski o wzajemnej pomocy
1499 VII 12 - został podpisany pokój z Mołdawią
1499 XI 20 - Olbracht zmuszony był zwrócić księstwo głogowskie Czechom
1500 VI - najazd tatarski na Polskę
1500 VI 19 - król opuścił Kraków i w lipcu rozłożył się nad Sanem, na południe od Przemyśla, ze swą piętnastotysięczną armią. Tatarzy szybko opuścili granice Polski i do bezpośredniego starcia nie doszło
1500 VIII 14 - król powrócił do Krakowa
1501 II/III - na sejmie w Piotrkowie wyznaczono Fryderykowi saskiemu termin 8 maja do złożenia hołdu i zwołano pospolite ruszenie z Prus
1501 V 8 - przybył do Torunia dla przymuszenia Fryderyka saskiego do złożenia hołdu
1501 VI 8 - do Torunia przybyli posłowie Jerzego Saskiego, by pośredniczyć między wielkim mistrzem a królem, jednak Olbracht nie mógł ich już przyjąć, bowiem od początku czerwca był chory
1501 VI 9 - nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia króla - atak febry, czyli gorączki
1501 VI 14 - król stracił mowę
1501 VII 26 - został pochowany w Katedrze Wawelskiej

źródła

Duczmal Małgorzata, Jagiellonowie, Kraków, 1996

Papée Fryderyk, Jan Olbracht, Kraków 1999