Dzisiejsza data:

Karol Józef Badecki

(28 stycznia 1886 Lwów – 11 lutego 1953 Kraków)

historyk literatury polskiej, bibliograf, edytor 

rodzina

syn Józefa, urzędnika sądowego, późniejszego oficjała kancelaryjnego i kierownika registratury Sądu Krajowego we Lwowie, i Teofili z Buczków, córki nauczyciela z Przemyśla 

żona Ludwika z Blicharskich (25.05.1886 - 04.08.1954)

biogram

           Kształcił się w V i VI gimnazjum we Lwowie, następnie studiował historię i filologię polską na Uniwersytecie Lwowskim. Po studiach pracował jako nauczyciel języka polskiego w gimnazjach lwowskich, następnie rozpoczął pracę w Archiwum Akt Dawnych Lwowa. Obronił doktorat na Uniwersytecie Lwowskim na podstawie pracy Jan Rybiński, poeta polski XVI wieku, żywot i dzieła z przydaniem informacji o innych Rybińskich .
           Podczas I wojny światowej współtworzył Polskie Archiwum Wojenne w Wiedniu.
           Ewidencjonował i opisywał dzwony przeznaczone przez okupanta na przetopienie co stało się podstawą rozpraw o ludwisarstwie lwowskim ogłoszonych w latach 20. Zinwentaryzował archiwalia lwowskie od średniowiecza do końca XVIII wieku, odkrył i zabezpieczył ponad 2 tysiące ksiąg gospodarczych gminy lwowskiej z pierwszej połowy XIX wieku.
           Po wojnie przeniósł się do Krakowa, pracował na UJ i w Bibliotece Jagiellońskiej. Prowadził na uniwersytecie wykłady z bibliotekoznawstwa i archiwistyki. Zajmował się między innymi uporządkowaniem materiałów zwożonych do Biblioteki Jagiellońskiej w pierwszych latach po II wojnie światowej, jak również inwentaryzacją bibliotek z dawnych dworów, między innymi Lubomirskich z Przeworska i Potockich z Krzeszowic. Zainicjował badania polskiej XVII-wiecznej literatury mieszczańskiej. Odkrył wiele zabytków literatury mieszczańskiej, opracował i wydał kilka monografii.

           Pochowany na Cmentarzu Rakowickim (kwatera VII, rząd 8, miejsce 32).

wybrane prace:

1910 - Aleksander Fredro a Zygmunt Krasiński
1921 - Średniowieczne ludwisarstwo lwowskie
1925 - Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku
1926 - Biblioteka miasta Lwowa
1927 - Zabytki i instytucje kulturalne Lwowa
1928 - Zabytki literatury mieszczańskiej w Bibliotece Kórnickiej
1931 - Zabytki literatury mieszczańskiej XVII wieku. Polska komedia rybałtowska
1937 - Polska liryka mieszczańska. Pieśni, tańce, padwany
1948 - Polska fraszka mieszczańska. Minucje sowizdrzalskie

1950 - Polska satyra mieszczańska. Nowiny sowizdrzalskie
1951 - Z badań nad literaturą mieszczańsko-ludową XVII wieku

kalendarium

1896-1904 – uczęszczał do V i VI Gimnazjum we Lwowie

1904-1909 - studiował polonistykę i historię na Uniwersytecie Lwowskim, dodatkowo paleografię i nauki pomocnicze
1911-1914 - pracował jako nauczyciel w dwóch lwowskich gimnazjach: VIII Gimnazjum Realnym i w filii IV Gimnazjum we Lwowie

1912 - obronił doktorat na Uniwersytecie Lwowskim
1914-1916 - był pracownikiem naukowym Archiwum Akt Dawnych we Lwowie
1916-1917 - z ramienia Centralnej Komisji dla Ochrony Zabytków w Wiedniu i PAU, przeprowadza pierwszą w Polsce naukową inwentaryzację kościelnych i cerkiewnych dzwonów zarekwirowanych na cele wojenne na terenie Galicji

1916-1920 - archiwiusz Archiwum Akt Dawnych we Lwowie
1920-1937 - zastępca dyrektora Archiwum Akt Dawnych we Lwowie
1922 - został członkiem przybranym Towarzystwa Naukowego we Lwowie
1926 - został uhonorowany nagrodą Towarzystwa Naukowego we Lwowie za pracę Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku
1937-1944 - dyrektor Archiwum Akt Dawnych we Lwowie
1937 - habilitował się z historii literatury polskiej na Uniwersytecie Jana Kazimierza
1938 - rozszerzył habilitację na archiwistykę i bibliotekoznawstwo
1939 VI – objął funkcję dyrektora Muzeum Narodowego im. Króla Jana III i Galerii Narodowej we Lwowie
1938 - został członkiem - korespondentem PAU
1944 - został starszym bibliotekarzem Biblioteki Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie

1944 – mianowany został profesorem działającego tajnie Uniwersytetu Jana Kazimierza
1945 VI 28 - opuścił Lwów i przeniósł się do Krakowa
1945 - został członkiem - korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
1946 - został pracownikiem Biblioteki Jagiellońskiej
1948 IV – UJ nadał mu profesurę tytularną historii literatury polskiej, archiwistyki i bibliotekarstwa
1949-1950 - dyrektor Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
1950 - za całokształt pracy naukowej w dziedzinie bibliografii oraz historii literatury otrzymał nagrodę państwową II stopnia
1950 - został kustoszem i kierownikiem Oddziału Starych Druków BJ 

1951odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

źródła:

Słownik biograficzny historii Polski, Ossolineum, Wrocław 2005

S. Łoza, Czy wiesz kto to jest, Warszawa 1938

A. Śródka, P. Szczawiński (opr.), Biogramy uczonych polskich, Ossolineum, Wrocław 1983: część 1, zeszyt 1: Karol Badecki (1886-1953)

Red. M. Bielińska, Słownik biograficzny archiwistów polskich. T. 1. Warszawa 1988
J. Czachowska: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliograficzny, Warszawa 1994

Red. E. Korzeniewska, Słownik współczesnych pisarzy polskich. T.1: A-I. Warszawa 1963