Dzisiejsza data:

Andrzej z Łabiszyna

(? Łabiszyn - 10 czerwca 1498 Kraków)

filozof, kanonik katedry krakowskiej, teolog

rodzina

pochodził z rodziny mieszczańskiej

syn Andrzeja

biogram 

           Studiował w Akademii Krakowskiej i w Rzymie. Po przybyciu do Krakowa prowadził wykłady logiki i filozofii w Akademii Krakowskiej, został profesorem teologii, pełnił funkcję rektora i wicekanclerza Akademii.

           Wybrany posłem Akademii do króla Kazimierza Jagiellończyka na sejm w Piotrkowie, w związku z zatargiem między Akademią a biskupem krakowskim Janem Rzeszowskim. Popadł w zatarg z królem i został skazany na banicję.

           Po powrocie do Krakowa został dziekanem kolegiaty Św. Floriana oraz kanonikiem kapituły krakowskiej. Walczył z wpływami niemieckimi w Krakowie, w tym celu ufundował stałą predykaturę dla kaznodziei polskiego w kościele Św. Barbary.

           Posiadał bogaty księgozbiór - w Bibliotece Jagiellońskiej zostało zachowanych 18 kodeksów, między innymi dzieła z zakresu prawa kanonicznego: Dekret Gracjana z komentarzem Bartłomieja z Brescii., Dekretały Grzegorza IX, Klementyny z komentarzem Jana Andrzejowego, homiletyki (zbiory kazań Bernarda z Clairvaux i Mikołaja z Liry) i teologii Suma teologiczna Tomasza z Akwinu, komentarz Dunsa Szkota do Sentencji. Według siedemnastowiecznego przekazu Szymona Starowolskiego był autorem mowy na cześć sławnych uczonych Uniwersytetu Krakowskiego, dziś nieznanej.

           Reprezentował spekulatywną teologię klasycznej scholastyki.

wybrane prace:

1480 - O uczonych Akademii Krakowskiej mężach i losach tejże akademii

kalendarium

1461 – został bakałarzem 

1469 – magister sztuk wyzwolonych

przed 1472 - został członkiem Kolegium Większego jako kolegiat królewski

1472/1473, 1474/1475 i 1475/1476 - pełnił urząd prepozyta Kolegium Większego

1477 IV 24 – został dziekanem Wydziału Filozoficznego 

1478 – w Rzymie uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego 

1478 – posłował na sejm w Piotrkowie

1479 – powrócił do Krakowa

1487–1488 – ponownie wybrany dziekanem Wydziału Filozofii

1489 – został doktorem i profesorem teologii AK 

1492-1495 – był kustoszem kolegiaty św. Floriana

1495-1497 – dziekan kolegiaty św. Floriana

1496–1497 – pełnił funkcję rektora i wicekanclerza Akademii 

1497 - został kanonikiem katedralnym krakowskim

1498 - Kolegium Większemu ofiarował srebrną łyżkę z herbem Ostoja i trzy czarki

źródła:

J. Fijałek, Studia do dziejów Uniwersytetu Krakowskiego i jego wydziału teologicznego wXV wieku, Kraków 1898

Maciej Zdanek, Andrzej z Łabiszyna (zm. 10 VI 1498 r.) [w] „Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 1364-1780” tom 1 wyd. 2015 s. 12-13

H. Barycz, Szkice z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1933

M. Markowski, Spis osób dopuszczonych do wykładów i do katedry na Wydziale Teologii Uniwersytetu Krakowskiego w XV w.. MHFS 4 (1965) 206, 243-244. Stanisław Olczak