Dzisiejsza data:

Teodoryk Weinrich

Weynrich

XV wiek

duchowny, prezbiter

           Był niezwykle aktywną postacią, posiadał dom w Krakowie.

           „Ufundował altarię Zwiastowania NMP i św. Jana Chrzciciela w kościele Mariackim. W testamencie legował znaczne sumy większości krakowskich kościołów, z czego największe świątyni kazimierskich augustianów, nie tylko na dzieło odbudowy, ale również na liczne msze i nabożeństwa, w tym anniwersarz i missę pro defunctis po jego śmierci, mające się odprawiać w kaplicy Matki Boskiej w krużganku klasztoru (in Capella ambitus eiusdem Monasterij)” cytat za Jakub Adamski, Nurty …

kalendarium

1435 XII 31 – zawarł kontrakt z murarzem Franciszkiem Wiechoniem z Kleparza na wystawienie kaplicy Zwiastowania NMP przy Kościele Mariackim

1439 – uposażył pięciu mansjonarzy przy kościele św. Barbary, przeznaczając na ten cel zakupione przez siebie czynsze, między innymi z wsi Bronowice oraz dochody z dóbr Bachowice i Spytkowice (wyderkaf za kwotę 628 złotych węgierskich i 16 groszy praskich)

1449 IX 5 – potwierdził fundację kaplicy w swoim testamencie, dokonał legatów na rzecz szpitala dla trędowatych w Kazimierzu i Kleparzu

źródła:

Jakub Adamski, Nurty stylowe późnogotyckich sklepień w Krakowie. Przekrycia chórów kościoła Mariackiego, Augustianów i Dominikanów, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXXXV, nr 2, 2013, s. 175 - 212

Elżbieta Piwowarczyk, Mieszczańska „katedra”. Patronat nad kościołem Mariackim w średniowieczu

Kronika Krakowa, Warszawa 1996