Dzisiejsza data:

Franz Kaufman Edler von Trausteinburg

(1777 – 23 I 1838 Kraków)

austriacki wojskowy, generał major

            Pod pretekstem konieczności oczyszczenia miasta z niepożądanych elementów, wkroczył z oddziałami austriackimi do Krakowa i w imieniu trzech Opiekuńczych Mocarstw zajął Wolne Miasto Kraków.

           Wydał oświadczenie:

            Najjaśniejsi Protektorowie kraju W. M. Krakowa z uwagi na nieporządek, gwałty, a nawet zbrodnie, (Zarzuty te, oparte na przesadnych sprawozdaniach rezydentów i policyi, którzy właściwie władzę dzierżyli, a okrucieństwem i prześladowaniami wywoływali powszechne oburzenie — służyły tylko do upozorowania okupacyi i nie miały żadnej realnej podstawy poważnej) które świeżo spokojność tego miasta i miłujących pokój jego mieszkańców naruszyły... z uwagi na koniec, że Rząd W. M. Krakowa... żądaniu wykazania na jego terytorium zgromadzonych wychodniów i prawem wskazanych osób sam z siebie dostatecznie zadosyć nie uczynił... tern samem warunki, z którymi neutralność Wol. Miasta jest połączona, bez wypełnienia zostawił... znaleźli się w konieczności własnemi siłami taki środek do skutku przywieść... Wyłącznie do osiągnienia tego celu wchodzą obecnie do M. Krakowa i jego Okręgu przez Wys. opiekuńcze dwory memu dowództwu powierzone wojska. Ponieważ ich pierwszem i jedynem przeznaczeniem jest spokojność i bezpieczeństwo w Wol. Mieście przywrócić i na przyszłość ją zabezpieczyć, przeto mogę na to z pewnością rachować, że te wojska z ufnością i uprzejmością przyjętemi zostaną. Ja z mojej strony starać się będę o to, aby przez żołnierzy zwykła najściślejsza karność zachowana była... Działania władz administracyjnych i sądowych M. Krakowa przez ten czas żadnej nie będą ulegać przerwie, samo się jednak z siebie rozumie, iż takowe, co się dotyczy środków odnoszących się do publicznego bezpieczeństwa i oczyszczenia territorium miasta z nagromadzonych tu wychodniów, władzy wojskowej zostaną uległymi.”

           według „Gazety Krakowskiej” nr 38 z dn. 16 II 1836 i oświadczenie o sądzie wojennym:

           Przeszłej nocy usiłowało wiele indywiduów na niektórych punktach w okolicy Płaszowa w kraj austryacki wcisnąć się i otworzyć sobie w masie zbrojną ręką drogę przez rozstawione straże, zapamiętali zuchwalcy zostali jednak przez wystrzały C. K. wojska ku nim skierowane, w tył odpędzonymi... Powyższy wypadek powoduje mnie do ogłoszenia, iż każdy, ktoby się ośmielił przez wojskowy kordon, z wojsk trzech Opiekuńczych Mocarstw otaczających w tej chwili kraj Wol. M. Krakowa złożony, zbrojną ręką przedzierać, przed sąd wojenny stawionym i rozstrzelanym zostanie.

           Kraków, dnia 20 lutego 1836 r. Franz Kaufman de Trausteinburg

           Gazeta Krakowska. Nr. 42, z dnia 21 lutego 1836 r.

kalendarium

1831 III 8 - mianowany na stopień generała majora

1836 II 17 - wkroczył na czele austriackich oddziałów do Krakowa

1836 II 20 – wydał ogłoszenie o sądzie wojennym

1836 II 25 – obywatele miasta i okręgu wydali dla niego i korpusu oficerskiego uroczysty obiad w Sali Knotza

1836 IV 16 - wydał oświadczenie o częściowym opuszczeniu Krakowa przez oddziały austriackie

1837 X 17 – uczestniczył w uroczystym obiedzie wydanym przez Towarzystwo Strzeleckie z okazji otwarcia celestatu w ogrodzie na Wesołej

1838 I 28 – został uroczyście pochowany na cmentarzu podgórskim