Dzisiejsza data:

Ignacy Franciszek Maciej Liehmann de Palmrode

(1798? - 1876)

austriacki pełnomocny rezydent i Konsul Generalny przy Rządzie Wolnego Miasta Krakowa

           Został mianowany pełnomocnikiem ze strony Rządu Cesarsko – Austriackiego dla ułatwienia legalnych stosunków handlowych pomiędzy Państwem Austriackim a rządem WM Krakowa w oparciu o podpisany układ handlowy.

           W 1936 strasząc interwencją rosyjską nakłaniał senatorów Wolnego Miasta Krakowa do zgody na wejście do Krakowa wojsk cesarskich, co według niego było jedyną deską ratunku dla miasta.

           W czasie powstania krakowskiego 1846 roku wezwał stacjonujące w Podgórzu wojska austriackie do zajęcia Krakowa i 18 Iutego oddziały generała Ludwika Collina wkroczyły do miasta. Po upadku powstania wskazał komisji śledczej śpiewaczkę Florę Bogdani (w mieszkaniu której przed wybuchem powstania odbywały się zebrania na które przybywali działacze galicyjscy) jako jedną z niebezpiecznych osób na terenie Krakowa. Dzięki wstawiennictwu życzliwych osób została uwolniona od odpowiedzialności kryminalnej, ale miasto musiała na zawsze opuścić.

1835 X 5 – 16 XI 1846 – rezydent austriacki w Krakowie

1846 II 15 - donosił w liście do Wiednia, że wrzenie przybiera na sile z godziny na godzinę, a wybuch rewolucji skierowanej nie tylko przeciw rządowi, ale także przeciw bogatym i arystokratom, jest tylko kwestią czasu