Dzisiejsza data:

Franciszek Jop

(8 X 1897 Słupia Stara – 23 IX 1976 Opole)

katolicki duchowny

rodzina

syn rolnika Jana i Rozalii z domu Karbowniczek

biogram

           Biskup ordynariusz opolski, sufragan sandomierski, delegat prymasa Polski w Opolu, administrator apostolski w Opolu.
           Studiował w Sandomierzu, gdzie przyjął święcenia, oraz w Warszawie i Rzymie. Pracownik kurii i sądu duchownego w Sandomierzu oraz kanonik kapituły katedralnej. Został wyznaczony na rządcę części archidiecezji wrocławskiej z siedzibą w Opolu, ale nie mógł objąć obowiązków wobec sprzeciwu władz państwowych. Brał udział we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II, w Polsce koordynował reformy liturgiczne Soboru. Wchodził w skład Rady Głównej Episkopatu Polski. Zasłużył się dla rozwoju życia narodowego i religijnego na Opolszczyźnie.
           Do jego szczególnych zasług należy zaliczyć troskę o odpowiednią formację duchową, a także naukową podległych sobie kapłanów, powołanie do życia czasopisma "Roczniki Teologiczne Śląska Opolskiego" a później "Studia teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego", peregrynacje obrazu Jasnogórskiego, wzmocnienie kultu Maryjnego i świętych śląskich oraz troska o budownictwo sakralne.
           Udzielił święceń kapłańskich między innymi późniejszemu biskupowi opolskiemu Alfonsowi Nossolowi, a sakry biskupiej Antoniemu Adamiukowi (biskupowi pomocniczemu opolskiemu). Był również współkonsekratorem biskupa Karola Wojtyły.

kalendarium

1920 VIII 29 - w Sandomierzu, gdzie studiował, przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Mariana Ryxa
1922 - uzyskał w Rzymie doktorat z prawa kanonicznego
1933 - został odznaczony honorową kanonią Kapituły Katedralnej
1943 - otrzymał godność kanonika kapituły katedralnej w Sandomierzu
1945 X 24 - został mianowany biskupem pomocniczym sandomierskim, ze stolicą tytularną Daulia
1946 V 19 - biskup Jan Kanty Lorek udzielił mu sakry
1951 IV 26 - został wyznaczony na rządcę części archidiecezji wrocławskiej z siedzibą w Opolu
1952 XII 13 – 1956 XII 3 - jako wikariusz kapitulny zarządzał archidiecezją krakowską w czasie internowania Eugeniusza Baziaka
1953 II 7 - mianował - po konsultacji z władzami - wikariuszy generalnych w Archidiecezji Krakowskiej
1954 V - zorganizował jubileusz 700-lecia kanonizacji św. Stanisława
1956 XII 1 - został specjalnym delegatem prymasa Polski w Opolu, z uprawnieniami biskupa rezydencjalnego
1956 XII 16 - odbył ingres do prokatedry opolskiej
1967 V 25 - mianowany został administratorem apostolskim ad nutum Sanctae Sedis w Opolu
1972 VI 28 - został mianowany pierwszym biskupem diecezji opolskiej, utworzonej przez Pawła VI
bibliografia:
J. Mikołajec, Pasterz. Działalność biskupa Franciszka Jopa w diecezji opolskiej (1956-1976), Opole 1992

Piotr Nitecki, Henryk Gulbinowicz, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999, słownik biograficzny, Warszawa

A. Szymański, Ks. Bp dr Franciszek Jop – prawodawca i organizator diecezji opolskiej, Opole 2007