Dzisiejsza data:

kalendarium

1483 – po śmierci ojca Mikołaja opiekunem jego synów zostaje wuj, brat matki, Łukasz Watzenrode

1489 – Łukasz Watzenrode został obrany biskupem warmińskim

1491 – ukończył szkołę przy kościele parafialnym św. Jana w Toruniu i wraz z bratem Andrzejem udał się na studia do Krakowa

1491 – 1495 – studiował na Akademii Krakowskiej, gdzie zaznajomił się z astronomią, medycyną, arytmetyką i geometrią

1496 X - rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Bolonii

1497 III 9 - przeprowadził obserwację Aldebarana, najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdozbiorze Byka

1497 X 27 - został członkiem kapituły warmińskiej i za pośrednictwem pełnomocników objął kanonikat fromborski oraz związane ze swą nową funkcją dochody, które umożliwią mu kontynuowanie studiów i zainteresowań naukowych

1500 – wraz z profesorem Domenico Marią Novarą z Ferrary udał się do Rzymu na uroczystości jubileuszowe, odbył praktykę w kancelarii papieskiej i wygłosił publiczny wykład z matematyki

1500 XI 6 - obserwował w Rzymie zaćmienie Księżyca

1501 - powrócił z Włoch do Fromborka, by prosić kapitułę warmińską o zgodę na przedłużenie dalszej nauki

1501 VII 28 – uzyskał wraz z bratem Andrzejem zgodę kapituły warmińskiej na kontynuowanie przerwanej nauki we Włoszech

1501 – 1503 – studiował w Padwie prawo i medycynę

1503 I 10 - ustanowił swoich prokuratorów do przejęcia scholasterii kościoła św. Krzyża we Wrocławiu

1503 - przeniósł się z Padwy do Ferrary

1503 V 31 - złożył obowiązujące egzaminy ze znajomości Dekretów oraz Dekretaliów i uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego

1503 - powrócił na Warmię i został wysłany do Lidzbarka, gdzie został osobistym sekretarzem i lekarzem swojego wuja biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode

1504 – 1509 - przebywał na dworze biskupa warmińskiego w Lidzbarku Warmińskim

1506 - uczestniczył w obradach stanów pruskich z komisarzami króla polskiego w Malborku

1507 I 24 - był świadkiem koronacji Zygmunta I w Krakowie

1507 IX - wspólnie z biskupem udał się na zjazd stanów pruskich do Elbląga

1509 III 9 – IV 16 – wraz z biskupem byli na sejmie walnym w Piotrkowie wśród przedstawicieli stanów pruskich

1510 VI – VII – brał wraz z biskupem udział w międzynarodowym zjeździe poznańskim, poświęconym kolejnej próbie załagodzenia konfliktu polsko – krzyżackiego

1510 - opuścił zamek w Lidzbarku i przeniósł się na wzgórze katedralne we Fromborku

1510 XI 8 – został wybrany kanclerzem kapituły

1510 – 1512 - opracował mapę Warmii i zachodnich granic Prus Królewskich

1511 – został mu powierzony urząd przełożonego kasy aprowizacyjnej

1513 – został przez kardynałów zebranych na soborze laterańskim poproszony o opracowanie reformy kalendarza. Projekt, któremu astronom poświęcił kilka lat badań i obserwacji, choć dostarczony do Rzymu, nie został odnaleziony do dzisiaj

1514 - kupił na własność za 175 grzywien srebra basztę północno-zachodnią w obrębie wewnętrznych murów warowni fromborskiej, na jej zapleczu zbudował płytę obserwacyjną (pavimentum) i sporządził wzorowane na starożytnych instrumenty astronomiczne (kwadrant, triquetrum i sferę armilarną)

1516 – 1519 - pełnił urząd administratora dóbr kapituły warmińskiej. Zamieszkał na zamku w Olsztynie, zarządzał majętnościami w komornictwie olsztyńskim i melzackim nadzorując zasiedlanie pustych łanów oraz sprawując funkcje sędziego dla poddanych warmińskich

1519 - sporządził pierwszą redakcję traktatu o monecie i przedłożył ją stanom pruskim. Opracował mapę zachodniej części Zalewu Wiślanego. Złożył urząd administratora dóbr kapituły i powrócił do Fromborka by objąć urząd kanclerza

1520 - ponownie został administratorem dóbr kapituły i zorganizował obronę Olsztyna przed spodziewanym atakiem ze strony krzyżackiej

1521 – obronił atak krzyżaków na mury Olsztyna, został mianowany “komisarzem Warmii” w celu odzyskania z rąk krzyżackich posiadłości zagarniętych w czasie działań wojennych. Powrócił do Fromborka, gdzie objął urząd wizytatora

1522 - na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu wygłosił opracowany przez siebie traktat o monetach

1523 – 1524 – pełnił urząd generalnego administratora biskupstwa a także posła i kanclerza kapituły

1524 – napisał list do Bernarda Wapowskiego polemizujący z poglądami astronoma norymberskiego Jana Wernera, zawartymi w jego traktacie "O ruchu ósmej sfery". Z Wapowskim będzie również współpracować przy pracy nad mapą Królestwa Polskiego i Litwy

1528 - opracował ostateczną wersję traktatu o monecie

1528 – 1537 - pełnił kolejno urzędy kanclerza, opiekuna stołu i wizytatora kapituły warmińskiej

1537 IX 4 - został przedstawiony królowi jako jeden z czterech kandydatów na biskupa warmińskiego

1538 – 1539 - biskup Jan Dantyszek posądza go o konkubinat i nakazuje mu zwolnić Annę Schilling, gospodynię

1539 - do Fromborka przybył Jerzy Joachim Retyk, matematyk z Wittenbergi, który nakłania astronoma do opublikowania De revolutionibus

1541 - oddał do druku rękopis De Revolutionibus

1542 XII - doznał udaru mózgu i paraliżu lewego boku

1858 – otrzymał w Krakowie ulicę swojego imienia, która przebiega od ulicy Westerplatte do Ronda Mogilskiego, na końcu ulicy leży Ogród Botaniczny ze starym budynkiem Obserwatorium Astronomicznego dawnej gwiaździalni

1873 – 1939 - działała w Krakowie Fundacja imienia Kopernika

1873 – podczas uroczystości jubileuszowych został wystawiony obraz Jana Matejki przedstawiający astronoma w chwili doniosłego odkrycia

1886 – obraz Jana Matejki, zakupiony ze składek publicznych, zawisł w auli Collegium Novum

1952 – z dziedzińca Collegium Maius został przeniesiony na krakowskie planty, w pobliżu Collegium Novum i Collegium Witkowskiego, pomnik Kopernika autorstwa C. Godebskiego (1900)

1956 IX 25 - w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Jagiellońskiej, pod sygnaturą BJ 10 000, znalazł się autograf De revolutionibus

czytaj więcej ...