Dzisiejsza data:

Edward Kuntze

(6 III 1880 Lwów – 3 VI 1950 Kraków)

historyk, bibliotekarz

rodzina

syn Bernarda, urzędnika kolejowego, i Herminy z domu Birkfellner

biogram

           Po ukończeniu szkoły średniej studiował historię na Uniwersytecie Lwowskim, a dalsze studia odbywał w Berlinie i Lipsku.
           Był dyrektorem biblioteki uniwersyteckiej w Poznaniu, następnie Biblioteki Jagiellońskiej, w której przeprowadził wiele zmian organizacyjnych, urządzał liczne wystawy, dbał o szkolenie kadr. Zasłużony dla repolonizacji zbiorów, rewindykacji dzieł sztuki z Moskwy i Leningradu w latach 30. oraz ochrony dóbr kultury podczas II wojny światowej.

           Dzięki swemu autorytetowi zdołał w czasie okupacji zapewnić ochronę zbiorom Biblioteki Jagiellońskiej i innym księgozbiorom krakowskim (do zorganizowanej w gmachu UJ Staatsbihliothek Krakau zwieziono również między innym zbiory bibliotek Akademii Górniczej, PAU, a także prywatne), kierował także nieoficjalną pracą Biblioteki (między innymi uzupełnianie zbiorów, wypożyczanie książek do tajnego nauczania).
           Był autorem licznych prac, w których podejmował temat wewnętrznej i zewnętrznej organizacji bibliotecznej, jednolitego opracowywania zasobów, udostępniania zbiorów, problemów personalno - zawodowych, budowlanych itd., czyli wszystkich, które składają się na bibliotekarstwo jako całość. W sumie napisał 40 pozycji z zakresu bibliotekarstwa i 25 prac z dziedziny historii. Posiadał cenny księgozbiór historyczny i bibliotekoznawczy.
           Był członkiem - korespondentem Wydziału Historyczno - Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, był też członkiem Państwowej Rady Archiwalnej i Rady Bibliotecznej PAU w Krakowie.
           W uznaniu zasług, położonych dla rozwoju kultury i bibliotekarstwa w Polsce, otrzymał dwukrotnie Złoty Krzyż Zasługi oraz został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
           Pochowany na Cmentarzu Rakowickim (kwatera JA, rząd południowy).

publikacje:

1917 - Sventoslai Orzelski Interregni Poloniae libri 1572-1576
1919 - ogłosił artykuł Potrzeby bibliotek naukowych
1923 - 1950 - trzytomowe dzieło, nad którym pracował niemal całe życie, Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia epistolae et acta 1581-1585
1930 - Układy o zwrot biblioteki Kałuskich
1936 - Fryderyk Papée jako bibliotekarz
1948 - opracował Instrukcję wydawniczą dla źródeł historycznych z czasów nowożytnych Komisji Historycznej PAU

kalendarium

1898 - zdał maturę w V Gimnazjum we Lwowie
1898 - 1902 - odbył studia historyczne i geograficzne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
1901 XI 1 - 1905 VIII 31 - pracował w II Gimnazjum we Lwowie
1902 XI 7 - uzyskał stopień doktora
1903 X - 1904 VI - przebywał w Rzymie, gdzie pracował w stacji Akademii Umiejętności
1904 - otrzymał dyplom nauczyciela szkół średnich
1904 - 1905 - studiował w Berlinie i Lipsku
1905 IX - 1906 VI - pracował w gimnazjum w Bochni
1906 - 1919 - pracował w Bibliotece Jagiellońskiej z początku jako pomocnik bibliotekarza, potem na stanowisku skryptora, a następnie jako kustosz
1919 - 1926 - był dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
1919 - jako aktywny działacz Związku Bibliotekarzy Polskich organizował Koło Krakowskie
1921 - został członkiem delegacji polskiej w komisjach do spraw rewindykacji dóbr kultury polskiej z ZSRR
1923 - 1935 - był przewodniczącym delegacji polskiej w komisjach do spraw rewindykacji dóbr kultury polskiej z ZSRR
1924 - odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
1925 - odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
1926 - 1947 – pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej
1926 - 1933 - był prezesem Związku Bibliotekarzy Polskich
1927 - utworzył Biuro Przybytków
1927 - utworzył pismo Przegląd Biblioteczny
1927 - 1939 i 1946 - 1948 - był redaktorem Przeglądu Bibliotecznego
1927 - 1932 - przeprowadził reformę katalogu
1927 - 1939 - pełnił funkcję przewodniczącego Koła Krakowskiego Związku Bibliotekarzy Polskich
1927 X 1 - rozpoczął publikowanie Wykazu najważniejszych nabytków Biblioteki Jagiellońskiej, który ukazywał się do 1938 roku
1928 I - uczestnicząc w pracach bibliotecznych w Paryżu roku wygłosił referat pt. Les renseignements bibliographiques en Pologne
1928 - został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności
1930 - 1945 - był członkiem Rady Biblioteki PAU

1931- zainicjował budowę nowego gmachu Biblioteki (według proj. W. Krzyżanowskiego)
1934 - został dyrektorem wydawnictw Komisji Historycznej PAU
1940 - zrealizował na żądanie władz okupacyjnych przeniesienie zbiorów z Collegium Maius do nowego budynku

1945 III 15 – Biblioteka Jagiellońska wznowiła prace pod jego dyrekcją
1945 - zatrudnił czasowo około 120 bibliotekarzy wysiedlonych z Warszawy i innych miast polskich
1946 - został członkiem honorowym Związku Bibliotekarzy Polskich