Dzisiejsza data:

kalendarium

1432 – wraz z matką i ojcem był obecny na zjeździe panów polskich w Sieradzu

1432 – wraz z bratem Władysławem został oddany pod opiekę kanonika gnieźnieńskiego Wincentego Kota z Dębna, który zajął się ich edukacją

1438 III 2 - na zjeździe panów czeskich w Chrudimiu został wybrany królem Czech
1438 VI - nieudana wyprawa do Czech
1438 IX 2 - XI - kolejna nieudana wyprawa intronizacyjna do Czech
1439 II 10 - traktat namysłowski z Albrechtem Habsburgiem, Kazimierz zrzeka się praw do tronu czeskiego
1440 V - Władysław wysyła go na Litwę w charakterze namiestnika
1440 VI 29 - został przez bojarów wybrany wielkim księciem litewskim
1440 - tłumi bunt w ziemi smoleńskiej
1442 - zażegnał separatyzm żmudzki, tworząc odrębną jednostkę administracyjną w ramach państwa litewskiego
1444 - prowadził wojnę z Mazowszem o Podlasie, zakończoną odkupieniem praw do tej ziemi od księcia Bolesława IV mazowieckiego za 6 tysięcy kop groszy praskich
1445 IV 23 - na zjeździe panów polskich w Sieradzu zostaje obrany królem Polski
1446 IX 17 - wyraził zgodę na objęcie władzy w Polsce
1447 V 2 - podpisał przywilej wileński na rzecz bojarstwa litewskiego, który gwarantował niezależność i równouprawnienie Polski i Litwy oraz zrównał szlachtę litewską w prawach ze szlachtą polską
1447 VI 23 - przybył do Krakowa
1447 VI 25 - został koronowany na króla Polski w katedrze wawelskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski, Wincentego Kota
1448 VII 8 - dał Marcinowi Czechowi nożownikowi grunt za Szewską furtą dla zbudowania tam młyna tocznego (thoczni młyn)
1448 - został odznaczony przez papieża Mikołaja V tytułem Defensor Fidei (Obrońca Wiary) i otrzymał Złotą Różę
1449 XII 12 - w Piotrkowie mandatem swoim nakazał rajcom Sandomierza, Lelowa, Wiślicy i Lublina, aby nie wzbraniali kupcom krakowskim podczas rocznych jarmarków sprzedawać sukna, barchanu i płótna na łokcie
1450 - król Anglii, Henryk VI nadał mu Order Podwiązki
1453 VI 30 - zaprzysiągł przywileje koronne
1453 VIII 24 - w Krakowie potwierdził przywileje dla Żydów
1454 II 10 – poślubił Elżbietę z Habsburgów, zwaną Rakuszanką
1454 II - poselstwo Jana Bażyńskiego (przywódcy Związku Pruskiego) zwróciło się w Krakowie do Kazimierza o inkorporację Prus do Polski
1454 III 6 - wydał akt inkorporacji Prus i wypowiedział wojnę Zakonowi Krzyżackiemu
1454 IX 15 - dla szlachty wielkopolskiej wydał przywileje cerekwickie
1454 XI 11 - 12 - wydał przywileje nieszawskie
1456 - 1457 - przyłączył do Korony księstwo oświęcimskie
1456 VIII 15 - na podstawie umowy zawartej w Toruniu, Polska wykupiła od dowódców wojsk zaciężnych Zakonu (którym wielki mistrz nie był w stanie zapłacić żołdu) zamki krzyżackie w Tczewie, Iławie i Malborku za 190 000 złotych węgierskich
1461 - nie dopuścił do objęcia biskupstwa krakowskiego przez Jakuba z Sienna
1458 XII 15 - pozwolił miastu i mieszczanom krakowskim używać wody z Rudawy za kościołem św. Mikołaja na poruszanie folusza, tak jednak, by to nie szkodziło przyległym młynom królewskim
1462 V 18 - 30 - w czasie zjazdu w Głogowie z królem Czech Jerzym z Podiebradów, zagwarantował dla swojego syna Władysława sukcesję tronu czeskiego
1462 - przeprowadził inkorporację do Korony Księstw Rawskiego i Bełskiego, tworząc województwa rawskie i bełskie

1464 IV 3 - Przez Kraków przechodziło około 12 000 krzyżowców, idących na Węgry przeciwko Turkom, doszło do wystąpień antyżydowskich, król ukarał miasto karą 3 000 grzywien.
1464 X 22 - w Piotrkowie wydał akt zabraniający kupcom używania drogi przez Krosno
i Sanok na Węgry, a omijania Krakowa i Sącza
1466 X 19 - na mocy pokoju toruńskiego z Krzyżakami uzyskuje Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie) oraz Warmię i ziemię chełmińską. Pozostałe ziemie Prus Wschodnich, należące do zakonu krzyżackiego przekształcone zostały w polskie lenno
1466 X 19 - w Toruniu mistrz Zakonu Ludwik von Erlichshausen złożył przysięgę wierności królowi Polski
1471 - przeprowadził nieudaną próbę osadzenia swego syna Kazimierza na tronie węgierskim
1473 X 26 - potwierdził Krakowowi całkowite prawo składu
1478 - 1479 - toczył tzw. wojnę popią z zakonem krzyżackim i wspierającymi go Węgrami o obsadę biskupstwa warmińskiego, zakończoną złożeniem hołdu lennego w Nowym Mieście Korczynie przez wielkiego mistrza Martin Truchsessa von Wetzhausen
1492 VII 11 - odbył się pogrzeb króla w Krakowie