Dzisiejsza data:

kalendarium

1320 I 20 - był świadkiem koronacji ojca na króla
1320 VII 6 - był świadkiem ślubu siostry z królem węgierskim Karolem Robertem
1325 X 16 - poślubił Aldonę Annę
1327 - ciężko się rozchorował
1331 V 26 - objął namiestnictwo w Wielkopolsce i na Kujawach
1332 - zdobył Kościan
1333 IV 25 - koronował się na króla w katedrze wawelskiej
1333 VII 31 - zawarł układ pokojowy z Brandenburgią
1335 II 27 - lokował Kazimierz pod Krakowem
1335 VI 20 - w Chojnie zawarł przymierze z Ludwikiem Wittelsbachem, margrabią brandenburskim
1335 XI 12 - po wypłaceniu Janowi Luksemburskiemu odszkodowania (20 tysięcy kóp groszy praskich) uzyskał zrzeczenie się roszczeń czeskich do korony polskiej

1336 X 23 - sprzedał za 150 grzywień groszy praskich słudze swemu Wisławowi kamienicę w Krakowie, skonfiskowaną niegdyś Hermanowi z Raciborza, mieszczaninowi krakowskiemu, za zdradę króla Władysława
1337 III 9 - 10 - prowadził rokowania z Zakonem Krzyżackim w Inowrocławiu
1338 - założył mennicę w Krakowie
1339 - w Wyszehradzie zawarł z królem węgierskim Karolem Robertem układ, na mocy którego w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego, korona polska przypaść miała Andegawenom
1343 - na mocy pokoju kaliskiego odzyskał ziemię dobrzyńską i Kujawy
1341 - objął w zastaw Namysłów, Kluczbork, Byczynę i Wołczyn
1341 IX 29 - poślubił Adelajdę
1343 VII 8 - zawarł pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu
1343 - przyłączył Wschowę
1345 - 1348 - toczył wojnę z Czechami
1345 - odparł najazd Czechów, którzy oblegli Kraków
1348 XI 22 - zawarł pokój w Namysłowie, pozostawiając Śląsk przy Czechach
1349 X 18 - nakazuje utopienie w Wiśle wikarego katedry krakowskiej Marcina Baryczki, który dopuścił się obrazy majestatu
1355 - w Budzie potwierdził Andegawenom prawo do sukcesji

1355 – lokował na prawie magdeburskim Kazimierz

1358 XII 7 - nadał Krakowowi tzw. wielki przywilej, regulujący zasady funkcjonowania instytucji miejskich
1365 - na zachodzie zhołdował Santok i Drezdenko
1368 - odzyskał część Marchii Wschodniej z Wałczem i Czaplinkiem
1340 - 1366 - opanował Ruś Halicko - Włodzimierską i Podole
1356 - podporządkował sobie Mazowsze
1361 X 5 - w Krakowie odbył się wielki wiec ustawodawczy
1364 V 12 - wydał akt uposażenia Akademii Krakowskiej
1364 IX - odbył się krakowski zjazd monarchów
1365 II 25 - poślubił Jadwigę, córkę Henryka Żelaznego
1365 VI 2 - zhołdowanie na rzecz Polski Santoka i Drezdenka
1366 - lokował na prawie magdeburskim Kleparz
1912 - poświęcono mu obecną ulicę, zwaną uprzednio ulicą Nowowiejską, w dzielnicy Łobzów, leżącą na terenie dawnej wsi Nowa Wieś, ciągnącej się od ulicy Łobzowskiej w kierunku ulicy Podchorążych - tędy mniej więcej przebiegał trakt do Łobzowa, podmiejskiej rezydencji króla