Dzisiejsza data:

Grzegorz Knapiusz

Cnapius, Knapius, Knapski

(1564 Grójec [Grodzisk] - 12 listopada 1639 Kraków)

leksykograf, filolog, poeta i dramatopisarz, jezuita 

rodzina

z rodziny mieszczańskiej

syn sukiennika Knapa

brat stryjeczny Grzegorza, który w 1593 był w nowicjacie krakowskim, następnie w różnych latach pełnił funkcje prefekta chóru w Jarosławiu

biogram

           Uczył się w szkołach warszawskich, a następnie odbył studia w kolegiach jezuickich w Pułtusku, Wilnie, Braniewie i Poznaniu. Złożył śluby zakonne, otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował jako nauczyciel w szkołach zakonnych między innymi w Kaliszu i LubliniePełnił stanowisko prefekta szkół w Poznaniu, przebywał w Lublinie i w Krakowie, mieszkał we Lwowie i Jarosławiu. Ostatnie dwadzieścia lat mieszkał w Krakowie i pracował nad swoim słownikiem.

           Był uzdolnionym humanistą, znał biegle język grecki (pisał w tym języku wiersze) i łaciński, brał udział w dyskusjach teologicznych, siebie i uczniów ćwiczył w krasomówstwie. Już za życia szanowany był w zgromadzeniu jezuitów, wielbiony przez uczniów i ceniony za granicą.

           Autor najdoskonalszego polskiego słownika doby przedrozbiorowej Thesaurus Polonolatinograecus seu Promptuarium linguae Latinae et Graecae Polonorum in tres Tomos diuisum Polonorum, wydanego w Krakowie u Franciszka CezaregoTom pierwszy pracy obejmuje część polsko-łacińską, drugi (najczęściej wznawiany) – łacińsko-polską, trzeci zawiera przysłowia i nosi tytuł: Adagia Polonica, Przysłowia polskie wybrane, zdania moralne i powiedzenia dowcipne, przyzwoite, po łacinie i grecku odtworzone, którym, zwłaszcza ciemniejszym, przydano światła i wyjaśnienia z różnych pisarzy i w ogóle zaprawiono je różnorodnemi wiadomościami naukowemiSłownik był wielokrotnie wznawiany (głównie część łacińsko-polska oraz wyciągi z części polsko-łacińskiej) i używany w szkolnictwie do końca XVIII wieku. Wywarł duży wpływ na ukształtowanie norm językowych i ortograficznych w XVII i XVIII wieku. Tom pierwszy wznawiany był do 1793 aż 35 razy.

           Jest także twórcą trzech tragedii w języku łacińskim przeznaczonych dla szkolnych teatrów jezuickich: Philopater, Felicitas i Eutropius.

wybrane prace:

1596 - Philopater

1597 - Felicitas

1604 - Eutropius

1621 - Thesaurus Polonolatinograecus seu Promptuarium linguae Latinae et Graecae

1965 Tragoediae – wydanie zbiorowe

kalendarium

1582 - w kolegium jezuickim w Pułtusku, gdzie skończył logikę

1583 – studiował filozofię w kolegium wileńskim

1583 – w lipcu wstąpił do nowicjatu jezuitów

1583-1585 – odbywał nowicjat w Braniewie

1585 – w Pułtusku powtarzał retorykę, żeby móc potem uczyć

1585 - przyjął śluby zakonne u jezuitów w Kaliszu

1587 - uzupełniał wiedzę z filozofii w Poznaniu i w Pułtusku

1594-1598 - przeszedł czteroletni kurs teologii w Wilnie

1598 – został prefektem szkół w Poznaniu, otrzymał święcenia kapłańskie

1603-1613 - przebywał przeważnie w Lublinie

1604 – w obecności biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego wystawił tragedię Eutropis

1611 – przebywał w kolegium lubelskim

1614 – przebywał w Krakowie u św. Barbary

1614-1617 - mieszkał we Lwowie i Jarosławiu

1618 – osiadł w Krakowie u św. Szczepana

źródła:

Bojanek, M. ks., Kościół i parafia w Grodzisku, Warszawa 1917

Jadwiga Puzynina: Thesaurus G. Knapiusza, siedemnastowieczny warsztat pracy nad językiem. Wrocław 1961

Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Wiedza Powszechna 1965

ks. Ignacy Opioła: Ks. Grzegorz Cnapius T. J. W 300 rocznicę jego śmierci. „Filomata”, Lwów 1938

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000