Dzisiejsza data:

kalendarium

1640 - 1643 - uczył się w Kolegium Nowodworskiego
1643 - 1646 - studiował na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej
1646 - 1647 X - zwiedził Niemcy, Holandię, Niderlandy, Francję
1648 I - rozpoczął w Hadze pięciomiesięczne studia z dziedziny fortyfikacji pod kierunkiem Jana Stanmpioena
1648 IX - wraca z bratem do kraju na wieść o wybuchu powstania Chmielnickiego, zaciągają się do armii jako rotmistrze, na czele własnych chorągwi husarskiej i kozackiej
1648 - przejął po ojcu starostwo jaworowskie
1649 VIII 15 - odznaczył się w walkach pod Zborowem
1651 VI - w randze pułkownika bierze udział w bitwie pod Beresteczkiem i zostaje ciężko ranny w głowę, zostaje też ranny w pojedynku z Michałem Kazimierzem Pacem
1653 - walczy z tatarami pod Żwańcem
1654 III 29 do V 21 - przebywał z poselstwem polskim Mikołaja Bieganowskiego w Stambule, gdzie poznał język turecki i tatarski
1655 I 29 - dowodząc pułkiem jazdy walczy w bitwie pod Ochmatowem z połączoną armią rosyjsko - kozacką
1655 X 15 - jako pułkownik wojska kwarcianego pod wodzą Aleksandra Koniecpolskiego złożył przysięgę wierności królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi
1656 III 24 - opuścił wojska szwedzkie i pod Łańcutem zgłosił się pod komendę Stefana Czarnieckiego
1656 IV 7 - brał udział w bitwie pod Warką
1656 IV 16 - wraz z Dymitrem Wiśniowieckim atakował szańce Torunia
1656 V - stanął w obozie króla Jana II Kazimierza pod Warszawą
1656 V 26 - król awansował go na chorążego wielkiego koronnego
1656 VII 28 - 30 - w bitwie warszawskiej kierował działaniami dywersyjnymi swego pułku i podległych mu Tatarów na tyłach i skrzydłach wroga
1657 - walczył przeciwko wojskom siedmiogrodzkim Jerzego II Rakoczego
1658 X - jako pułkownik królewski oblegał wraz z Aleksandrem Koniecpolskim Sztum i Toruń
1659 - posłował na sejm, został wybrany do komisji do spraw ugody hadziackiej, popierał królewskie plany sukcesyjne
1660 III 19 - został starostą stryjskim i dowódcą regimentu piechoty wojsk cudzoziemskiego autoramentu, własnym sumptem wystawił chorągiew pancerną i szwadron dragonii
1660 XI 16 - odznaczył się w bitwie z wojskami rosyjskimi pod Lubartem
1660 X 7 - odznaczył się w bitwie pod Słobodyszczem
1660 - X 17 - był jednym z czterech komisarzy, którzy po zwycięstwie nad Chmielnickim, podpisali w Cudnowie układ z Kozakami
1661 - związał się tajnym ślubowaniem wierności z Marią Kazimierą
1661 - podpisał list magnatów polskich do Wielkiego Kondeusza, zgłaszając gotowość do poparcia kandydatury francuskiej do tronu polskiego, otrzymał 4 800 liwrów
1662 - otrzymał 8 000 liwrów
1662 - został posłem z województwa ruskiego, brał udział w dworskim projekcie reform armii
1663 - wziął udział w wyprawie Jana Kazimierza na Rosję
1664 - był posłem królewskim na sejmik na Rusi
1665 I 17 - ofiarowano mu laskę marszałka wielkiego koronnego, której nie chciał przyjąć, nie chcąc występować przeciwko swemu dawnemu dowódcy
1665 V 14 - wziął tajny ślub z Marysieńką
1665 V 18 - pod wpływem Marysieńki przyjął laskę marszałka wielkiego koronnego
1665 VI 5 - podpisał deklarację o popieraniu kandydata francuskiego do polskiego tronu (otrzymał 12 000 liwrów)
1665 VI - własnym sumptem wystawił wojsko przeciwko rokoszanom Lubomirskiego
1665 VII 5 - wziął oficjalny już ślub z owdowiałą Marią Kazimierą
1666 IV 30 - otrzymał buławę polną koronną po Stefanie Czarnieckim
1666 VII 13 - zaskoczony przez wojska rokoszan poniósł klęskę pod Mątwami, tracąc 1 500 żołnierzy
1666 VII 21 - podpisał ugodę w Łęgonicach
1667 X 4 - 16 - w bitwie pod Podhajcami pobił pięciokrotnie liczniejszych Kozaków i Tatarów walczących pod wodzą hetmana Piotra Doroszenki
1668 II 5 - otrzymał buławę wielką koronną po Stanisławie Potockim
1668 III 7 - na sejmie warszawskim wygłosił słynną mowę o potrzebie przywrócenia zgody obywatelskiej
1668 - po sejmie abdykacyjnym (27 VIII - 16 IX) stanął wraz z prymasem Mikołajem Prażmowskim na czele stronnictwa profrancuskiego
1669 V 15 - zawarł układ z prymasem Prażmowskim, kanclerzem wielkim litewskim Krzysztofem Zygmuntem Pacem i podskarbim wielkim koronnym Janem Andrzejem Morsztynem o popieraniu kandydatów Ludwika XIV na tron polski
1669 VI 19 - po wyborze króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego przeszedł do opozycyjnego stronnictwa malkontentów
1669 - doprowadził do zerwania sejmu koronacyjnego (1 X - 12 XI)
1671 - odparł duży najazd Tatarów, ale wobec buntu hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Paca, przywódcy stronnictwa dworskiego, nie mógł dokończyć walk
1672 VIII 26 - padła twierdza w Kamieńcu
1672 - jesienią przeprowadził wyprawę na czambuły tatarskie, w której dysponując zaledwie 3 000 jazdy pobił kilkudziesięciotysięczne wojska tatarskie, uwalniając 44 000 ludzi z jasyru
1673 XI 11 - odniósł zwycięstwo nad Turkami pod wodzą Husseina paszy pod Chocimiem, ocalało zaledwie 4 000 z 30 000 żołnierzy wroga
1674 V 19 - został wybrany na sejmie elekcyjnym na następcę Michała Korybuta Wiśniowieckiego, jedynie przy sprzeciwie części posłów litewskich
1674 - zdobyte zostało prawie całe Podole
1675 - Sobieski odparł Tatarów spod Lwowa
1676 I 30 - wjechał uroczyście do Krakowa wraz z żoną Marią Kazimierą
1676 II 2 - prymas Andrzej Olszowski dokonał koronacji obojga małżonków, którzy pozostali w Krakowie do kwietnia
1676 - odparł kolejny najazd turecko - tatarski
1676 X 17 - zawarł rozejm pod Żórawnem
1677 XII 30 - wydał przywilej w Gdańsku dotyczący praw rady Miejskiej w Krakowie
1683 IV 1 - został zawarty traktat z cesarzem Leopoldem I o wzajemnej pomocy w razie zagrożenia przez Turków
1683 VIII - w Krakowie odbywały się, z udziałem Jana Sobieskiego, nabożeństwa w intencji zwycięstwa i przeglądy wojsk
1683 VIII 15 - Sobieski udał się z odsieczą pod Wiedeń
1683 XI 12 - rozegrała się wielka bitwa pod Wiedniem, zakończona pogromem Turków. Zginęło ich 15 000, a chrześcijan tylko 3 000
1683 IX 16 - do Krakowa nadeszła wiadomość o zwycięstwie
1683 X 9 - Sobieski odniósł jeszcze jedno zwycięstwo w bitwie pod Parkanami, gdzie padło 9 000 wrogów
1683 XII 23 - odbył się uroczysty wjazd zwycięskiego króla do Krakowa
1683 XII 24 - przed ołtarzem św. Stanisława w katedrze Wawelskiej zawieszono zdobytą chorągiew turecką
1683 XII 27 - urządzono okolicznościowe widowisko teatralne
1733 - VIII - przewieziono z Warszawy trumny Jana Sobieskiego i Marii Kazimiery i złożono w kościele św. Floriana
1734 I 15 - przeniesiono trumny uroczyście na Wawel i pochowano w krypcie pod kaplicą Wazów
1760 - 1760 - Mrowiński wykonał według projektu Franciszka Placidiego jego pomnik wraz z małżonką ustawiony naprzeciw kaplicy Mariackiej w Katedrze Wawelskiej
1783 - w setną rocznicę odsieczy wiedeńskiej Stanisław August Poniatowski polecił wyremontować kryptę św. Leonarda
1784 - umieszczono w sarkofagu trumnę ze zwłokami króla Sobieskiego
1840 - w krypcie złożono także zwłoki Marii Kazimiery w sarkofagu ufundowanym przez cesarza Ferdynanda I