Dzisiejsza data:

kalendarium

1626 - w czasie sejmu toruńskiego, z inicjatywy matki, a przez jej stronników, został zgłoszony jako kandydat na następcę tronu
1629 - towarzyszył ojcu w kampanii szwedzkiej
1632 - 1633 - wziął udział w wojnie smoleńskiej z Rosją, wspierając swego brata króla Władysława IV

1635 II - wyjechał do Wiednia i jako pułkownik cesarza Ferdynanda II brał udział w walkach na pograniczu francusko - niemieckim

1637 – udał się do Wiednia, skąd miał sprowadzić do Polski królewską narzeczoną Władysława IV, Cecylię Renatę. Reprezentował Władysława IV w czasie uroczystości zaślubin per procuram, a następnie towarzyszył Cecylii Renacie w drodze do Polski
1638 I 27 - wyjechał do Hiszpanii w celu objęcia stanowiska wicekróla Portugalii oraz admirała floty hiszpańskiej. Król Hiszpanii, Filip IV Habsburg nadaje mu Order Złotego Runa
1638 V 18 - został przez Francuzów pojmany w Tour de Bouc i uwięziony na rozkaz kardynała Richelieu pod zarzutem szpiegostwa
1640 II 25 - zostaje uwolniony (po zapewnieniu neutralności Rzeczypospolitej w wojnie trzydziestoletniej)
1643 IX 24 - wstąpił do zakonu jezuitów w klasztorze w Loreto
1645 I - opuścił nowicjat jezuicki
1645 V - VIII - ciężko się rozchorował
1646 V 28 - otrzymał godność kardynała diakona z nadania papieża Innocentego X
1646 IX 17 - wyruszył do kraju
1646 XII 24 - powrócił do Rzeczypospolitej
1647 XI - złożył godność kardynała, wystąpił ze stanu duchownego
1648 XI 20 - został wybrany na króla Polski jako kandydat obozu ugody z Kozakami, któremu przewodził kanclerz Jerzy Ossoliński
1649 I 14 -odbył uroczysty wjazd na Wawel
1649 I 17 - został na Wawelu koronowany przez prymasa Macieja Łubieńskiego
1649 II 18 - po zakończeniu obrad sejmu koronacyjnego wyjechał z Krakowa
1649 V 30 - poślubił Ludwikę Marię Gonzaga, wdowę po przyrodnim bracie Władysławie
1649 - 1651 - toczył wojnę z Kozakami i Tatarami (powstanie Bohdana Chmielnickiego)

1651 VI 28 – VII 10 – wojska polskie pod jego dowództwem pokonały siły tatarsko-kozackie w bitwie pod Beresteczkiem na Wołyniu
1654 - 1656 - prowadził wojnę z Moskwą i Kozakami
1655 VII 19 - najazd szwedzki (potop szwedzki)
1655 IX 19 - 25 - przebywał w Krakowie powierzywszy obronę miasta i Zamku S. Czarnieckiemu
1655 X 17 - udał się do Głogówka w Księstwie Opolsko - raciborskiem, które dzierżył tytułem zastawu

1655 XI 20 - wydał w Opolu uniwersał wzywający ludność do powstania przeciwko Szwedom
1656 - 1660 - prowadził wojnę ze Szwecją (wojna północna), wspomaganą przez elektora brandenburskiego i księcia siedmiogrodzkiego
1656 IV 1 - złożył we Lwowie śluby, oddając kraj opiece Matki Boskiej, przyrzekł też chłopom złagodzenie ucisku pańszczyźnianego
1657 VIII 25 - Kraków został odbity z rąk szwedzkich
1657 IX 4 - z Mogiły wjechał na Wawel i pozostał w mieście przez kilka dni
1657 - zrzekł się zwierzchności lennej nad Prusami Książęcymi
1660 - w Oliwie uznał stan posiadania Szwecji w Inflantach
1660 X 25 - 1661 I 31 - przebywał w Krakowie wraz z małżonka Gonzagą (wobec zniszczeń Zamku przebywali w Pałacu Biskupim)
1661 I 3 - z inicjatywy Marii Ludwiki rozpoczęto wydawanie pierwszej polskiej gazety periodycznej - tygodnika Merkuriusz Polski (wydano 41 numerów)
1661 I 20 - ufundował we Lwowie uniwersytet
1664 - z jego fundacji rozpoczęto budowę kaplicy grobowej Wazów w Katedrze Wawelskiej
1665 V 23 - Jerzy Lubomirski zawiązał antykrólewski rokosz
1666 VIII 8 - został przyjęty akt pojednania między rokoszanami i królem w Jaroszynie
1667 I - przybył do Krakowa ocenić postępy robót wykończeniowych kaplicy
1668 IX 16 - abdykował
1667 IX 22 - w krypcie pod kaplicą Wazów pochowano Ludwikę Marię
1668 X - zatrzymał się jeszcze w Krakowie, mieszkał w pałacu Pod Krzysztofory i doglądał prac przy wyposażeniu wnętrza kaplicy Wazów
1669 IV 30 - wyjechał do Francji
1675 XI 10 - sprowadzona z Francji trumna ze zwłokami króla oczekiwała w kościele Kamedułów na Bielanach
1676 I 31 - na Wawelu odbył się pogrzeb Jana Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego