Dzisiejsza data:

Czcibor

Cidebur, Ścibor, Zdziebor

(? - po 24 czerwca 972)

książę polski 

rodzina

dynastia Piastów

syn władcy Polan Siemomysła (Ziemomysła), wzmiankowanego w Kronice polskiej autorstwa Galla Anonima, i nieznanej z imienia matki
wnuk Lestka (Leszka)

przyrodni brat księcia polskiego Mieszka I i nieznanego z imienia drugiego brata Mieszka, który zginął w bitwie z Wichmanem w 963 roku

biogram

           Daty jego urodzenia nie znamy, nie wiemy również, kiedy zmarł i gdzie został pochowany. O księciu Czciborze dowiadujemy się z kroniki biskupa merseburskiego Thietmara.

           Według Thietmara, niemieckiego kronikarza z przełomu X i XI wieku. Czcibor był bratem Mieszka I. Jedyna informacja o nim znajduje się w Kronice Thietmara, który pisze, że Czcibor brał udział w bitwie pod Cedynią i rozgromił wojska margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona i grafa Zygfryda von Walbeck, dowodząc uderzającymi z flanki odwodami wojsk polskich.

           Niewykluczone, że sprawował władztwo nad częścią państwa Polan, być może nad Kujawami. Jest bardzo prawdopodobne, że skoro dożył wieku, w którym mógł dowodzić oddziałami piastowskich wojów i wykonywać kluczowe zadania, to założył rodzinę i miał potomstwo, które dało początek bocznej linii Piastów. Jego zniknięcie z kart dotychczas znanych źródeł bywa tłumaczone śmiercią na skutek ran odniesionych w bitwie pod Cedynią. I wreszcie Wiesław Chrzanowski zwrócił uwagę, że podobny manewr jak pod Cedynią, wojska Mieszka I wykonały już w 967 r. w czasie bitwy na północno-zachodnim Pomorzu, w której zostały rozgromione wojska Wolinian i cesarskiego buntownika Wichmana. Może to wskazywać na udział Czcibora i w tym starciu.

kalendarium

972 VI 4 - brał udział w bitwie pod Cedynią

źródła:

Diethmar von Merseburg, Kronika Thietmara, M.Z. Jedlicki (tłum.), K. Ożóg, Kraków 2005

Balzer Oskar, Genealogia Piastów, wstęp J. Tęgowski, Kraków 2005

Hertel Jacek, Imiennictwo dynastii piastowskiej we wczesnym średniowieczu, Warszawa–Poznań 1980

Jasiński Kazimierz, Rodowód pierwszych Piastów, T. Jurek, Poznań 2004

Kętrzyński Stanisław, O imionach piastowskich, „Życie i myśl” 1951

Rymar Edward, Rodowód książąt pomorskich, Szczecin 2005