Dzisiejsza data:

Adam z Opatowa

Opatovius, Opatowczyk

(1574 Opatów – 4 listopada 1647 Kraków)

teolog, uczony 

rodzina

syn Macieja

biogram

           Cieszył się sławą wybitnego uczonego i pisarza. Studia uniwersyteckie rozpoczął w Krakowie, uiszczając przy wpisie niewiele, bo tylko 3 grosze taksy. Stopnie naukowe zdobywał w normalnych odstępach, równolegle z karierą uniwersytecką rozwijał duchowną.
           Po polsku wydawał pisma ascetyczne oraz życiorysy polskich świętych: Jana z Kęt, błogosławionej Salomei i św. Jacka. Napisane barwnym językiem odznaczały się głęboką erudycją. W Rzymie otrzymał promocję na doktora teologii. Siedmiokrotnie pełnił funkcję rektora Akademii.
           Pochowany w kolegiacie akademickiej św. Anny, pod amboną.

wybrane publikacje:

1608 - poemat żałobny Lacrymae in funere admodum Reverendi Domini Nicolai Dobrocieski I. U. Doctoris in Academia Cracoviensi Professoris: Cracoviensis, Sendomiriensis Canonici. Viri de Ecclesia Dei, de Repub: et Academia, optime meriti. M. Adami Opatovii
1633 - rozważania ascetyczne Fascykuł nabożeństwa różnego panien zakonu św. Klary fundacyjej błogosławionej Salomei przy kościele św. Andrzeja w Krakowie
1633 - dedykowany ksieni, Jadwidze Gniewkównie i całemu zgromadzeniu Żywot i cuda W. Salomei, królowej galickiej albo halickiej
1642 - Tractatus de sacramentis in genere et specie
1644 - Poseł zbawienia Panien zakonnych klasztoru św. Andrzeja, adwentowe nabożeństwo podający - komentarz do ewangelii św. Łukasza o zwiastowaniu
1644-1645 - dwutomowy komentarz do Summy św. Tomasza

kalendarium

1592 – zapisał się na semestr zimowy w Akademii Krakowskiej

1594 – został bakałarzem

1598 – uzyskał tytuł magistra sztuk wyzwolonych

1606 VII 22 – przyjął niższe święcenia duchowne (akolitat)

1606 VIII – przyjął święcenia wyższe, a tytułem kanonicznym święceń była kanonia w kolegiacie św. Anny

1606 – otrzymał stanowisko wychowawcy Jakuba Sobieskiego i Jana Żółkiewskiego

1606 – dziekan Wydziału Sztuk

1607 III 8 – złożył egzaminy przed święceniami subdiakonatu

1607 III 30 - złożył egzaminy przed święceniami diakonatu

1607 IV 13 – otrzymał święcenia prezbiteriatu

1608/1609 – dziekan Wydziału Sztuk

1617 XII 29 – sąd rektorski rozpatrywał skargę na niego kazimierskich Żydów, że patronuje antyżydowskim łupiestwom dokonywanym przez mieszkających w szkole scholarów

około 1618 – został dziekanem kolegiaty św. Anny

1618 IX 28 – w Padwie

1619 – w Rzymie

1630 – po raz pierwszy objął stanowisko rektora Akademii Krakowskiej

1630-1631, 1635-1636, 1641-1642 – rektor Akademii

1638 – został kanonikiem katedry krakowskiej

źródła:

Jan Krukowski. Nie jeden, ale dwóch Adamów z Opatowa na Uniwersytecie Krakowskim w 1 poł. XVII wieku. „Nasza Przeszłość”. 92, s. 481–484, 1999

Zbigniew Zybała: Adam Opatovius – rektor Akademii Krakowskiej (pol.). Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, 2016-02-24 [dostęp 2020-11-10]