Dzisiejsza data:

kalendarium

1494 IV/V - brał udział w zjeździe braci Jagiellonów (bez Aleksandra) w Lewoczy
1495 VIII - przebywał w Płocku
1496 XI - brał udział w zjeździe Jana Olbrachta i Aleksandra w Parczewie
1497 - wziął udział w wyprawie mołdawskiej Jana Olbrachta
1498 X 3 - opuścił Kraków i udał się do brata do Budy
1498 - 29 XI 1501 - przebywał na dworze węgierskim swego brata Władysława
1498 - nawiązał romans z Katarzyną Ochstat, używającej nazwiska de Telnitz lub Thelnicz (od nazwy wsi na Morawach)
1499 I 8 - w Krakowie urodził się pierworodny syn Zygmunta i Katarzyny, Jan (1499 I 8 - 1538 II 18), późniejszy biskup wileński i poznański
1499 XI 20 - otrzymał księstwo głogowskie
1500 lub 1501 - prawdopodobnie w Budzie urodziła się córka Zygmunta i Katarzyny, Regina (zmarła 1526 V 20), która 1522 X 22 poślubiła Hieronima Szafrańca z Pieskowej Skały
1501 XII 8 - wystawiono akt nadania Zygmuntowi księstwa opawskiego
1501 - 1503 - urodziła się druga córka Zygmunta i Katarzyny, Katarzyna (zmarła po 1548 IX 9), która była towarzyszką swej siostry stryjecznej, córki Władysława II, Anny. Poślubiła po roku 1522 Jerzego, hrabiego ze szwabskiego rodu de Montfort, którego dobra leżały w Austrii
1501 XII 12 - przybył do Krakowa
1502 - sprowadził z Węgier do Krakowa pierwszych artystów włoskich
1502 V 19 - opuścił stolicę i udał się do zamku w Głogowie
1503 I - na wezwanie chorego brata Fryderyka przybył do Krakowa
1503 IV - wrócił do Głogowa
1504 V 17 - został namiestnikiem Łużyc Dolnych
1504 - został starostą (namiestnikiem) całego Śląska
1506 VIII 4 - opuścił Głogów i udał się do Aleksandra na Litwę
1506 IX 13 - panowie litewscy postanowili obrać Zygmunta wielkim księciem
1506 IX 20 - został oficjalnie wyniesiony na tron litewski
1506 XII 8 - na sejmie elekcyjnym w Piotrkowie został powołany na tron polski
1507 I 20 - wjechał uroczyście na Wawel
1507 I 24 - został koronowany na króla Polski przez Andrzeja Boryszewskiego
1507 I 25 - odebrał hołd Rady Miejskiej na Rynku
1507 - 1508 - prowadził wojnę z Rosją, wspieraną przez cesarza niemieckiego Maksymiliana I (do 1515 roku) i Zakon Krzyżacki
1509 - gdy panowie polscy nalegali, by król poszukał sobie żony, Zygmunt wydał Katarzynę Telniczankę za podskarbiego Andrzeja Kościeleckiego
1512 II 8 - odbył się ślub Zygmunta z Barbarą Zapolyą
1512 II 19 - król podpisał tajny układ antyhabsburski z Zapolyami
1512 IV 28 - zostali rozbici Tatarzy pod Wiśniowcem
1512 - rozpoczęła się kolejna wojna z Rosją
1513 V - 1515 II - przebywał wraz z żoną na Litwie
1514 VII 30 - Polska utraciła Smoleńsk
1514 IX 8 - wojska moskiewskie zostały rozbite pod Orszą przez Konstantego Ostrogskiego
1515 VII - wziął udział w kongresie wiedeńskim, gdzie doszło do ugody z cesarzem Maksymilianem I
1517 - zatwierdził model przyszłej kaplicy zaprezentowany przez Bartłomieja Berrecciego, ufundowanej dla pamięci królowej Barbary
1518 IV 18 - odbył się ślub Zygmunta z Boną Sforzą
1519 - 1531 - wzniesiono kaplicę Zygmuntowską na Wawelu
1533 - konsekrowana została kaplica Zygmuntowska
1519 - wydał statut dla Ormian
1519 XI 6 - opuścił Kraków i udał się na sejm toruński
1519 XII - na sejmie w Toruniu uchwalono wojnę z Zakonem
1520 II 16 - wojska polskie zajęły Kwidzyń
1520 IV 9 - wojska polskie zajęły Holąd
1520 - Hans Beham odlał dzwon "Zygmunta" ufundowany przez króla
1521 IV 5 - Zygmunt zawarł z Albrechtem czteroletnie zawieszenie broni
1521 V 5 - wrócił do Krakowa
1523 - wydał zasady procesowe
1524 - Polska zawarła sojusz z książętami Pomorza Zachodniego, siostrzeńcami króla polskiego oraz z książętami Meklemburgii
1525 III 11 - rozpoczęły się pertraktacje pokojowe z Albrechtem
1525 IV 8 - w Krakowie został zawarty traktat pokojowy z Albrechtem
1525 IV 10 - Albrecht złożył na Rynku krakowskim pierwszy hołd lenny królowi polskiemu
1526 IV 17 - na czele 8 000 wojska wkroczył do Gdańska, uśmierzając bunt, ścinając jego przywódców
1526 VII 20 - ogłoszono w Gdańsku tzw Statuta Sigsimundi porządkujące stosunki prawne w mieście
1526 VII 23 - wyjechał z Gdańsku po zaprowadzeniu spokoju w mieście
1526 VIII 25 - IX 23 - przebywał w Warszawie
1526 IX 13 - przeprowadził inkorporację Mazowsza do Korony
1528 IV 1 - para królewska przybyła do Wilna
1528 - poważnie zachorował - miał bóle reumatyczne w prawej nodze i musiał leżeć
1528/1529 - przyjęto na Sejmie tzw. Pierwszy Statut Litewski
1529 IX 29 - statut Litewski jako nowy kodeks prawny zaczął obowiązywać w całym królestwie
1529 X 18 - dokonano w Wilnie wyniesienia dziewięcioletniego Zygmunta Augusta na tron wielkoksiążęcy
1529 XII 18 - po powrocie z Litwy do Polski przeprowadzono na sejmie w Piotrkowie wybór królewicza na króla Polski
1530 II 20 - odbyła się koronacja Zygmunta Augusta
1533 VII 15 - 1536 X 18 - przebywał w Wilnie
1535 - przerwał pobyt w Wilnie wyjazdem w lecie na ślub córki Jadwigi
1536 XI 19 - król powrócił z Litwy do Krakowa
1537 VII - wyjechał do obozu pospolitego ruszenia, zwołanego pod Lwowem na wojnę z Mołdawię, spotkał się z sejmem rokoszowym (wojna kokosza), który dążył do ograniczenia władzy królewskiej na rzecz stanu szlacheckiego
1540 - ufundował Kapelę Rorantystów - męski zespół wokalny działający w katedrze wawelskiej
1540 IV 24 - wyjechał z Krakowa na Litwę
1542 VI 22 - powrócił do Krakowa
1544 X 30 - 1547 V 28 - nie opuszczał Krakowa
1547 XII 15 - 1548 II 5 - przebywał na sejmie Piotrkowskim
1548 III 3 - wrócił do Krakowa po sejmie Piotrkowskim