Dzisiejsza data:

kalendarium

1377 V - objął władzę na tronie litewskim
1379 IX 29 - Kiejstut zawarł z zakonem krzyżackim układ w Trokach, na mocy którego Krzyżacy zobowiązali się nie najeżdżać na ziemie Kiejstuta, za to mieli wolną rękę w najazdach na ziemie Jagiełły
1380 II 27 - w Rydze, a następnie 1380 V 31 w lasach dawidowych Jagiełło zawarł z Krzyżakami kilkumiesięczne układy, mówiące o swobodzie w atakowaniu ziem Kiejstuta
1381 XI 1 - Kiejstut niespodziewanie uderzył na Wilno i wziął do niewoli Jagiełłę wraz z jego matką i młodszymi braćmi. Jagiełło został zmuszony do pisemnego zrzeczenia się władzy wielkoksiążęcej na rzecz stryja. Kiejstut ofiarował zdetronizowanemu zamek w Krewie i Księstwo Witebskie
1382 VI 12 - przy pomocy mieszczan pod wodzą Hanulona pokonał Witolda
1382 VI - Kiejstut został pokonany
1384 - zawarł ugodę z Witoldem
1385 I 18 - poselstwo litewskie poprosiło panów polskich o rękę Jadwigi Andegaweńskiej dla Jagiełły
1385 VIII 14 - została zawarta unia w Krewie kończąca pertraktacje polsko - litewskie w sprawie małżeństwa Jadwigi
1386 I 11 - w Wołkowysku panowie małopolscy formalnie dokonali wyboru Jagiełły na tron polski
1386 II 2 - na zjeździe szlachty w Lublinie powołano go na tron polski (do czasu koronacji jako dominus et tutor Regni Poloniae - pan i opiekun Królestwa Polskiego
1386 II 12 - Jagiełło wjechał na Wawel
1386 II 15 - odbył się chrzest udzielony przez arcybiskupa Bodzantę, Jagiełło przyjął imię Władysław
1386 II 18 - w Katedrze na Wawelu poślubił Jadwigę
1386 III 3 - ślubował publicznie pakt krewski, w myśl którego Litwa została wcielona do Polski
1386 III 4 - odbyła się uroczysta koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski
1386 IV 1 - oboje królestwo udali się do Wielkopolski, skąd powrócili w połowie maja
1386 - jesienią wraz z arcybiskupem Bodzantą i licznymi księżmi i zakonnikami udał się na Litwę by chrzcić swych współplemieńców
1387 - rozpoczęła się chrystianizacja Litwy prowadzona początkowo przez jego brata Skirgiełłę
1395 - wraz z Jadwigą ufundowali kościół Karmeltów na Piasku
1397 I - III - wyprawa Jadwigi, w której rzeczywistym wodzem był Spytek z Melsztyna, odzyskała Ruś Czerwoną
1387 II 17 - założył i wyposażył katedrę wileńską
1387 IV 28 - powierzył zarząd Litwy bratu Skirgielle
1387 VII - powrócił do Krakowa
1387 XII 3Jadwiga nakazała mieszczanom krakowskim, aby przysięgli wierność królowi podobną jak i jej samej
1387 - potwierdził Krakowowi prawo składu
1390 - wraz z Jadwigą ufundowali kościół św. Krzyża przy Placu Słowiańskim
1392 VIII 4 - na mocy ugody ostrowskiej uznaje Witolda wielkim księciem litewskim (samemu pozostając jego zwierzchnikiem) w zamian za przysięgę wierności
1393 - wraz z Jadwigą wyposażyli Jasną Górę i zapewnili jej liczne przywileje
1396 - opanował zbrojnie ziemię wieluńską i Kujawy
1399 - nadał samorządowi Kazimierza prawo poboru myta
1400 - wydał samorządowi Kazimierza zezwolenie na budowę młyna
1400 VII 26 - wydał akt odnowienia Akademii Krakowskiej (jako Collegium Jagiellonicum)
1401 - zezwolił na postawienie muru od Bramy Grodzkiej do Bramy Nowej
1404 - na podstawie układu w Raciążu wykupił od Krzyżaków ziemię dobrzyńską
1409-1411 - toczył wojnę z Zakonem

1410 V 8 - opuścił Kraków udając się na wojnę z Krzyżakami 
1410 VII 15 - zwyciężył wojska krzyżackie w bitwie pod Grunwaldem
1411 - zakończył działania wojenne pierwszym pokojem toruńskim
1411 - zawiesił na Wawelu chorągwie krzyżackie zdobyte pod Grunwaldem
1413 X 2 - zacieśnił związki z Litwą, zawierając z nią unię w Horodle

1413 XI 11-19 – siłą nawracał Żmudzinów

1419 VIII - miało miejsce niezwykłe wydarzenie: piorun uderzył w karetę króla, zabijając dwóch dworzan i cztery konie. Poraził też samego króla. W następstwie tego wypadku Jagiełło utracił częściowo słuch, a cała jego odzież śmierdziała siarką
1419 IX 4 - przyłączył Stradom do Kazimierza, Kazimierz ma wybierać 4 rajców i 6 ławników, Stradom po 2 na wspólne obrady. Wydatki na potrzeby publiczne zaspakaja każda część osobno
1420 - odrzucił propozycję husytów dotyczącą objęcia tronu czeskiego
1420 IV 9 - ufundował Collegium Maius
1422 - zdobył zamek w Golubiu, spustoszył ziemię chełmińską i zawarł pokój nad jeziorem Melno

1424 III 11 - zapisał żonie wiano w wysokości 20 000 grzywien groszy praskich, zabezpieczonych na Radomiu, Sączu, Bieczu, Żarnowcu, Sanoku, Inowrocławiu i Nieszawie.
1425 - 1433 - wydał szereg przywilejów, które przyczyniły się do wzrostu pozycji szlachty w państwie (1425 – w Brześciu, 1430 – w Jedlni, 1433 – w Krakowie)

1426 II – jak podaje Długosz: zajęty polowaniem na niedźwiedzie, w miejscu łowów, które nosi nazwę Białowieża, przypadkiem złamał nogę

1431 - ufundował dom prebendarzy kaplicy św. Trójcy na Wawelu
1434 - potwierdził w Krakowie przywilej jedlneński dla szlachty
1886 - umieszczono na Plantach, u wylotu ulicy Sławkowskiej, pomnik Jadwigi i Jagiełły dłuta O. Sosnowskiego
1910 - w 500. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem odsłonięto ufundowany przez I.J. Paderewskiego Pomnik Grunwaldzki