Dzisiejsza data:

kalendarium

do 1739 - przebywał z rodzicami w Gdańsku
1748 - odbył podróż do Holandii dla zdobycia doświadczenia w zakresie wojskowości
1748 - rozpoczął praktykę kancelaryjną u wuja Michała Czartoryskiego, podkanclerza litewskiego
1750 - został posłem na sejm z ziemi zakroczymskiej
1751 - został tytularnym pułkownikiem i komisarzem na trybunał skarbowy w Radomiu
1752 - został posłem na sejm z ziemi łomżyńskiej1752 – otrzymał tytuł starosty przemyskiego

1753 – otrzymał urząd starosty przemyskiego
1753 IV - przez Austrię i Niemcy odbył podróż do Holandii
1753 VII - VIII - przebywał w Holandii
1753 IX - 1754 I - przebywał we Francji
1754 I - VII - przebywał w Anglii
1755 - został stolnikiem litewskim
1755-1756 VII - przebywał w Petersburgu jako sekretarz posła angielskiego Charles Handbury Williamsa
1755 XII - nawiązał romans z wielką księżną Katarzyną
1757 I - wskutek zabiegów Katarzyny powrócił do Petersburga w charakterze posła Augusta III jako elektora saskiego
1758 VIII - opuścił Petersburg, ale utrzymywał korespondencję z Katarzyną
1758, 1760, 1761 i 1762 - posłował na sejmy jako działacz stronnictwa Familia i odegrał czołową rolę w udaremnieniu dwóch ostatnich sejmów
1759 X 27 - zmarła jego matka Konstancja
1762 VIII 29 - zmarł jego ojciec Stanisław
1763 VIII - Katarzyna II wezwała go do odłożenia konfederacji do śmierci Augusta III
1764 IX 6 - wybrany królem Polski, jego elekcję podpisało jedynie 5 472 osób
1764 IX 13 - zaprzysiągł pacta conventa
1764 XI 25 - w dniu imienin carowej arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Władysław Łubieński koronował go na króla Polski w kolegiacie św. Jana w Warszawie

1764 XII – powołał do życia Scenę Narodową
1765 III - wraz z Ignacym Krasickim i Franciszkiem Bohomolcem założył tygodnik "Monitor", artykuły w nim traktowały o potrzebie poprawy doli chłopskiej i tolerancji religijnej
1765 III 15 - założył Szkołę Rycerską, która miała być elitarną uczelnią wojskową, kształcącą kadry dla armii Rzeczypospolitej
1765 - podjął próbę wzmocnienia miast powołując we wszystkich województwach Komisje dobrego porządku, które zajęły się uporządkowaniem praw własności, poprawą zbierania podatków miejskich oraz zlikwidowały wiele jurydyk magnackich
1765 - rozpoczął przeprowadzenie reformy monetarnej, otwarto również zamknięte od trzech pokoleń mennice
1766 II 10 - podskarbi wielki koronny Teodor Wessel wydał uniwersał o monecie, z obiegu wycofano wszystkie monety obce
1767 III 20 - zawiązały się konfederacje innowiercze: słucka i toruńska
1767 VI - Repnin powołał konfederację radomską dla obrony katolicyzmu
1767 X 5 - sejm nadzwyczajny (Repninowski) utrzymał prawa kardynalne szlachty
1768 II - zawiązanie konfederacji barskiej
1770 X 22 - generalność konfederacji barskiej ogłosiła detronizację Stanisława Augusta Poniatowskiego
1770 XI 3 - przeprowadzono nieudany zamach na króla
1772 - nastąpił I rozbiór
1773-1775 i 1776 - sejm powołał Radę Nieustającą przy królu - pierwowzór gabinetu ministrów, zreorganizowano wojsko, osłabiono pozycję hetmanów, powołano Komisję Edukacji Narodowej
1775 - zlecił Adamowi Naruszewiczowi napisanie historii Polski
1781-1792 - finansował zbieranie i kopiowanie tekstów źródłowych ("Teki Naruszewicza")

1782 – otworzył dla społeczeństwa swą bibliotekę 

1784 VIII 31 – IX 2 – polował w Puszczy Białowieskiej

1787 III 6 - w Kaniowie nad Dnieprem król zaproponował Katarzynie II ścisły sojusz w wojnie z Turcją, powstał dwunastotysięczny korpus polsko - litewski pod wodzą hetmana wielkiego koronnego Franciszka Ksawerego Branickiego, lecz próba przekonania Katarzyny do reform w Polsce nie powiodła się
1787 VI 16 - 29 - jedyne odwiedziny króla w Krakowie. Z okazji jego przyjazdu odnowiono pomieszczenia Zamku Królewskiego na Wawelu
1878 VI 21 - odbył według ceremoniału koronacyjnego pielgrzymkę ekspiacyjną na Skałkę
1878 VI 24 - wydano wielki bal w Sukiennicach na cześć przybyłego króla
1780 - wojska rosyjskie opuściły terytorium Rzeczypospolitej
1788 - za zgodą Rosji zwołany został w Warszawie sejm, zwany później Wielkim, który rozpoczął gruntowne dzieło reformy ustroju
1790 III - Rzeczpospolita zawarła przymierze zaczepno-odporne z Prusami wymierzone w Rosję
1791 V 3 - sejm uchwalił nową konstytucję państwową, Stanisław August Poniatowski był wraz z Potockim i Kołłątajem głównym autorem tekstu konstytucji 3 Maja
1792 V 14 - zawiązała się konfederacja targowicka przeciwko zamierzonej w konstytucji reformie państwa. Konfederacji zwrócili się o pomoc wojskową do Katarzyny II
1792 V - VII - trwała wojna polsko - rosyjska, 23 VII król przystąpił do konfederacji targowickiej co było równoznaczne z kapitulacją
1793 I Prusacy łamiąc przymierze wkroczyli do Wielkopolski
1793 I 23 - podpisany został w Petersburgu przez Prusy i Rosję II rozbiór Rzeczypospolitej (Austria, zajęta wojną z rewolucyjną Francją nie brała udziału w rozbiorze)
1793 IX - został zwołany ostatni sejm w Grodnie, postanowienia weszły w życie, gdyż protestacyjne milczenie posłów uznano za zgodę na rozbiór
1794 III - wybuchło powstanie narodowe kierowane przez generała Tadeusza Kościuszkę (gdy zdobyto ambasadę rosyjską w Warszawie i przejęto papiery świadczące o pobieraniu przez otoczenie Stanisława Poniatowskiego stałej pensji rosyjskiej - król stał się zakładnikiem powstańców i zamknął się w zamku)
1795 III - nastąpił III rozbiór Rzeczypospolitej przez Rosję, Austrię i Prusy i Rzeczpospolita przestała istnieć jako państwo. Król Stanisław August Poniatowski na rozkaz Katarzyny II opuścił Warszawę i udał się w asyście 120 dragonów rosyjskich pod opiekę i nadzór namiestnika rosyjskiego
1795 XI 25 - abdykował
1797 III 10 - przybył do Petersburga na zaproszenie cesarza Pawła I
1985 - Kraków ofiarował mu ulicę w dzielnicy Grębałów
1995 II 14 - nastąpił jego symboliczny pogrzeb w archikatedrze św. Jana w Warszawie