Dzisiejsza data:

Pius IX

Giovanni Maria Mastai Ferretti

(13 V 1792 Senigallia – 7 II 1878 Watykan)

papież, błogosławiony

biogram

           Pochodził z rodziny hrabiowskiej. Był wrogiem gallikanizmu i obrońcą dogmatu o nieomylności papieża.
           Był organizatorem I soboru watykańskiego, który w swych uchwałach z 1870 roku ogłosił w formie dogmatów wiary tezy o władzy papieża w dziedzinie rządzenia i nauczania, orzekając, że prymat Piotra Apostoła i jego następców na stolicy rzymskiej jest rzeczywistym prymatem jurysdykcji. Uznał także papieża za rzeczywistego zastępcę Chrystusa. Stojąc na stanowisku boskiego pochodzenia władzy cesarskiej i królewskiej, jeśli była wierna Kościołowi, potępiał ruchy narodowowyzwoleńcze (między innymi Wiosnę Ludów i polskie powstanie styczniowe) oraz wszelkie liberalne doktryny społeczne i działania polityczne.
           W dołączonym do encykliki
Quanta Cura Syllabusie zawarł 80 tez potępiających racjonalizm, laickie koncepcji wolności myśli i nauki oraz liberalizm intelektualny i społeczno - polityczny. Wziął również w obronę średniowieczne autorytety, teologów i filozofów walczących z przeciwnikami wiary i doktryny Kościoła.

prace:

1846 - encyklika Qui pluribus
1864 - encyklika Quanta Cura

kalendarium

1846 VI 16 - został wybrany papieżem
1870 - po zajęciu Rzymu przez armię włoską i upadku Państwa Kościelnego ogłosił się „więźniem Watykanu”
2000 IX 30 - ogłoszony przez Jana Pawła II błogosławionym