Dzisiejsza data:

kalendarium

1842 - chrzest Jana w kościele św. Krzyża
1845 - śmierć matki, opiekę nad dziećmi przejmuje starsza siostra matki Anna Katarzyna Zamoyska
1848 - 1851 - uczęszcza do Liceum św. Anny
1848 - jego bracia Edmund i Zygmunt biorą udział w wydarzeniach Wiosny Ludów, w powstaniu węgierskim ginie siedemnastoletni Zygmunt, Edmund emigruje do Francji, skąd po latach wraca do kraju
1848 - zaprzyjaźnia się ze Stefanem Giebułtowskim
1852 - maluje swój pierwszy autoportret
1852 - rozpoczyna studia w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Wojciecha Stattlera
1853 - opiekę nad studentami malarstwa przejmuje Władysław Łuszczkiewicz
1853 - spędza z młodymi Giebułtowskimi lato w Wiśniczu, u ich rodziny Serafińskich
1853 - otrzymuje pierwsze pieniądze za sprzedaż obrazu olejnego Wjazd Henryka Walezego do Krakowa
1857 - kupuje pierwsze okulary, na które do tej pory nie było go stać
1858 - kończy studia i otrzymuje stypendium rządowe
1858 - w czasie wakacji z grupą kolegów wyjeżdża na Podhale
1858 - maluje szkice z historii Polski oraz zaczyna pracę nad Ubiorami w Polsce
1858 XII - wyjeżdża na stypendium do Akademii monachijskiej
1859 - studiuje w Monachium pod kierunkiem Hermanna Anschütza, otrzymuje brązowy medal za rysunki
1859 - powraca do Krakowa celem stawienia się przed komisją wojskową
1860 V - wyjeżdża do Wiednia
1861 - po powrocie do Krakowa wynajmuje wraz z F. Cynkiem pracownię
1861 - „Zachęta” w Warszawie wystawia Otrucie królowej Bony i zakupuje Jana Kazimierza na Bielanach
1862 - zaręcza się z Teodorą Giebułtowską
1862 - Krakowskie Towarzystwo Sztuk Pięknych kupuje Zabicie Wapowskiego i Jana Kochanowskiego z Urszulą
1863 I 22 - jego dwaj bracia przyłączyli się do powstania styczniowego, sam nie poszedł, ponieważ nie potrafił posługiwać się bronią i źle widział
1863 - udziela lekcji rysunku dorabiając na utrzymanie
1864 - Maurycy Potocki zakupuje Kazanie Skargi
1864 - został członkiem TNK
1864 XI 21 - poślubił Teodorę Giebułtowską
1865 - wyjechał z żoną do Paryża, gdzie został odznaczony złotym medalem za Kazanie Skargi
1866 XII - wystawił w Krakowie Rejtana wywołując wiele sprzeciwów i ataków ze strony arystokratów
1867 - otrzymał cesarskie stypendium i wyjechał do Wiednia, gdzie prowadził studia muzealne, a następnie do Paryża
1867 - w Paryżu otrzymał złoty medal za Rejtana, obraz zakupił cesarz Franciszek Józef I
1867 - 1869 - uczestniczył w pracach komisji konserwatorskich podczas odnawiania gotyckiego ołtarza Wita Stwosza w Kościele Mariackim
1867 - dorabia jako rysownik w czasopismach „Kłosy”, „Łada” i „Tygodnik Ilustrowany”
1868 - wyjeżdża do Lwowa i uczestniczy w pierwszej wystawie lwowskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych
1869 - wykonywał rysunki inwentaryzacyjne podczas otwarcia w katedrze wawelskiej grobu Jana Kazimierza
1869 - został wyróżniony tytułem honorowego obywatela miasta Lwowa
1869 - funduje we Lwowie dwa stypendia dla Polaka i Rusina, którzy poświęcą się studiom w krakowskiej SSP
1870 - odwiedził Wiedeń, Salzburg, Monachium i Paryż
1870 - w Paryżu po wystawieniu na dorocznym salonie Unii Lubelskiej otrzymuje Krzyż Kawalerski Legii Honorowej
1872 - został członkiem nadzwyczajnym Akademii Umiejętności w Krakowie
1872 - kupił kamienicę na Floriańskiej, w której urządził nową przestronną pracownię
1872 - odbył podróż do Wiednia i Stambułu
1873 - wyjeżdżał do Pragi, Wiednia i Budapesztu
1873 - nie przyjął propozycji Czechów objęcia stanowiska dyrektora Akademii Sztuk Pięknych w Pradze
1873 - został członkiem Academie des Beaux - Arts w Paryżu
1873 VIII 30 - cesarz mianuje go dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych, którą to funkcję sprawować będzie aż do śmierci
1873 - krakowianie zakupują obraz Astronom Kopernik, który ofiarowują Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
1873 - ufundował stypendium naukowe przyznawane corocznie młodemu adeptowi sztuki
1874 - został członkiem Institut de France
1874 - został członkiem Akademii Sztuki w Berlinie
1874 - objął opieką Szkołę Rysunkową (Kursy Wyższe dla Kobiet) im. Baranieckiego
1875 - wystawia obraz Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w 1521 r. w Krakowie w Krakowie, Wiedniu i w Paryżu
1875 - 1879 - brał udział w pracach nad restauracją Sukiennic, współpracując ściśle z T. Prylińskim
1875 - na jego cześć wybito ze składek publicznych złoty medal
1876 - zakupił folwark w Krzesławicach
1877 - wraz z żoną wyjeżdża do Warszawy
1877 - zwiedza okolice pola bitwy pod Grunwaldem
1877 - ze składek społecznych na własność państwa zakupiono obraz Unia lubelska
1878 - w Paryżu wystawia obrazy: Unia lubelska, Zawieszenie dzwonu Zygmunta i Portret Wacława Wilczka, otrzymuje wielki złoty medal honorowy
1878 - odbył podróż do Włoch, gdzie został członkiem Rafaelowskiej Akademii w Urbino
1878 X 29 - prezydent Zyblikiewicz dokonał uroczystego wręczenia Matejce berła jako symbolu władzy nad sztuką
1879 - wystawia Bitwę pod Grunwaldem w Warszawie, Petersburgu, Berlinie, Lwowie i Budapeszcie 1879 - otwarto nowo gmach Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie przy Rynku Kleparskim, na parceli przekazanej za darmo przez artystę
1880 - wystawił w Paryżu Bitwę pod Grunwaldem i Portret czworga dzieci, od rządu francuskiego otrzymuje dar honorowy - wazę z Sevres
1880 - w Wiedniu wystawił obraz Klęska pod Warną
1880 IX 2 - cesarz Franciszek Józef zwiedził jego pracownię w Krakowie
1882 IV 10 - ukończył malowanie obrazu Hołd Pruski
1882 - podarował Hołd pruski dla zamku królewskiego na Wawelu
1882 - umiera jego brat Kazimierz, którego żonę i dzieci będzie utrzymywał do końca życia
1882 - postępująca choroba umysłowa żony wymagająca kilkumiesięcznej kuracji w szpitalu
1882 X 18 - Rada Miejska nadała mu honorowe obywatelstwo miasta Krakowa
1882 XI 9 - Rada Miejska zmieniła dotychczasową nazwę Rynku Kleparskiego, przy którym zbudowano budynek Szkoły Sztuk Pięknych, na Plac Matejki
1882 - Wydział Krajowy we Lwowie ufundował stypendium imienia artysty na studia zagraniczne dla wybranego przez niego ucznia krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych
1883 - z okazji 25-lecia artystycznej działalności zorganizowano w Zamku Królewskim na Wawelu wielką jubileuszową wystawę 94 jego dzieł
1883 - po ofiarowaniu papieżowi Leonowi XIII obrazu Sobieski pod Wiedniem jako daru od narodu polskiego, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Piusa IX
1883 - konflikt z kapitułą, konserwatorem i władzami miejskimi w obronie zabytków Krakowa
1884 - wystawia obrazy w Paryżu, Berlinie i Wrocławiu
1884 - ofiarował portret Jana Kochanowskiego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
1885 - w komitecie budowy pomnika Mickiewicza w Krakowie wykonał wstępne
1885 - krótki pobyt z córkami w Zakopanem
1886 - uczestniczył w restauracji zamku na Wawelu
1886 - wystawia obraz Joanna d'Arc w Warszawie
1886 - dla auli Politechniki Lwowskiej wykonał rysunkowe kompozycje alegoryczne zrealizowane później przez jego uczniów
1886 - wykonał projekt witraży dla katedry wyszehradzkiej w Pradze
1887 - w Paryżu wystawił obraz Dziewica Orleańska
1887 - wykonywał rysunki inwentaryzacyjne podczas otwarcia w katedrze wawelskiej grobów królowej Jadwigi i kardynała Oleśnickiego
1887 - otrzymał tytuł doktora filozofii honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
1887 - ufundował specjalne stypendium dla ucznia krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych pragnącego kształcić się w dziedzinie witrażownictwa
1888 - obraz Kościuszko pod Racławicami został zakupiony z funduszy składkowych dla Muzeum Narodowego w Krakowie
1888 - wyjechał do Wiednia, gdzie został członkiem Wiener Kunstlergenossenschaft
1889 - rozpoczął pracę nad polichromią Kościoła Mariackiego
1891 - wystąpił z Komitetu Budowy pomnika Mickiewicza z powodu nieuwzględnienia jego projektów
1892 - ofiarował obraz Konstytucja 3 - Maja sejmowi galicyjskiemu we Lwowie z przeznaczeniem dla przyszłej sali Sejmowej w niepodległej Polsce
1892 - zwrócił władzom miejskim tytuł honorowego obywatela (wraz z berłem) na znak protestu przeciwko wyburzeniu zespołu gotyckiego kościoła Św. Ducha
1893 - bierze udział w pracach renowacyjnych na Wawelu
1893 - wyjazd do Karlsbadu nie przynosi poprawy zdrowia artysty
1901 - w niszy na wschodniej elewacji Pałacu Sztuki umieszczono jego popiersie
1904 - muzeum biograficzne w jego domu przy ulicy Floriańskiej przekształcono w oddział Muzeum Narodowego
1959 - w dworku w Krzesławicach TPSP urządziło muzeum
1979 IX 28 - Akademii Sztuk Pięknych nadano imię Matejki